Офшорните тръстове в Белиз

Офшорните тръстове в Белиз

Офшорните тръстове в Белиз в момента са освободени от подоходно и корпоративно облагане. Всички инструменти, свързани със собственост или сделки, извършени от доверените лица от името на тръста, са освободени от държавна такса, а също така не подлежат на валутен контрол.

И така, офшорен или международен тръст, в съответствие с белизкото законодателство, е такъв, в който:

 • учредителят е нерезидент;
 • нито един от бенефициентите не се явява резидент на Белиз;
 • тръстовата собственост не включва земи, разположени на територията на страната;
 • законодателството на Белиз е избрано като ръководещо за дружеството;
 • в случаите на целеви тръстове , постигането на съответната цел трябва да е насочено извън пределите на Белиз.

Договорът трябва да бъде оформен в писмен вид и регистриран в Регистър на международните тръстове в Белиз, като трябва да бъде вписана следната информация:

 • име на тръста;
 • дата на учредяване;
 • дата на регистрация;
 • име на довереника (попечителя);
 • име на протектора (ако има такъв);
 • име и адрес на агента на тръста.

Също така в заявлението може да бъде оказана и целта на тръста, но това не е задължително. Не се изисква представяне на Акт за учредяване или разкриване на информация за учредителите, бенефициентите и активите на офшорния тръст. Регистрацията се осъществява чрез подаване на заявление и клетвена декларация от агента, като след приключването на регистрацията се издава Свидетелство за регистрация.

Конфиденциалност на офшорните тръстове в Белиз

Белизкото законодателство обезпечава конфиденциалността на всички тръстове, регистрирани или създадени в страната. В същото време съществуват редица разпоредби, които позволяват на учредителя, бенефициентите и защитника да получат достатъчно информация във връзка със състоянието на техния тръст. Като цяло попечителите са задължени за спазват конфиденциалност относно състоянието и размера на собственосттта или действията на тръстовата администрация с няколко изключения. Пълна и точна информацията в тези аспекти трябва да бъде предоставяна на съда, учредителя или протектора на тръста:

 - ако тръстът е създаден с благотворителна цел - на главния прокурор;

 - за правоспособните бенефициети в зависимост от условията на тръста; 

 - всяко благотворително учреждение, за благото на което е създаден тръста.

Регистраторът няма право да разкрива информацията, която се съхранява при него, на когото и да било без писменото разрешение на попечителя или тръстовия агент. Изключение се прави при проверки от прокуратурата, службите за финансово разузнавание и други правоохранителни органи на Белиз. Сведенията се предоставят след писмено искане, потвърждаващо необходимоста от предоставяне на съответната информация при разследване на престъпления и съдебни дела в Белиз или извън пределите му, включително за установяване на доходи, получени от престъпна дейност.

Финансова дейност на офшорните тръстове

Комитета за международни финансови услуги на Белиз издава лиценз и прилага надзор над попечителите. За да предоставя международни финансови услуги, тръстът трябва да притежава такъв лиценз. Комитетът се явява регулиращ орган на офшорния бизнес, във връзка с което е въвел редица изисквания за получаване на лиценз. В частност, тръстът е задължен да потвърди високата компетентност на персонала си, същестсвуваща ясна система за контрол и достатъчно количство налични капитали. 

Данъчно облагане на офшорните тръстове в Белиз

С оглед на това, че учредителя и неговите бенефициенти са нерезиденти и тръстовата собственост не включва земи - част от територията на страната, офшорният тръст е освободен от корпоративен данък и държавни такси, свързани с прехвърляне на собствеността.

Максималният срок за съществуване на тръста (с изключение на благотворителните тръстове) е 120 години от датата на основаването. Може да бъде натрупан доход в течение на периода, без да се превишава срокът за съществуване на тръстовия договор.

Източник: GSL Group of Companies