данъчно облагане

Данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина

Кога и как се декларират в България задължения към хазната за доходи от дивиденти от източник в чужбина и необходимо ли е представянето на допълнителни документи, удостоверяващи размера на...

Облагат ли се с данък изплатените на педагогическите специалисти транспортни разходи

В края на 2017 г. с постановление на МС бюджетните институции, сред които са и структурите в сферата на образованието, получават разрешение да отделят средства за възстановяване на...

Доставки на услуги от един туроператор към друг с цел последваща препродажба

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. предвиждат и някои нови регламенти относно дейността на туроператорските дружества. В тази връзка могат да бъдат...

Облагане на разходите за лично ползване на активи от ЕТ

Едноличните търговци заплащат ли данък върху разходи за лично ползване на фирмени активи? Експерт на Портал Счетоводство дава следния отговор: Чл. 204, ал. 1, т. 4 от  ЗКПО посочва, че с...

Обновена е декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за избор на облагане на земеделските стопани

Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която физическите лица, регистрирани като земеделски стопани заявяват избора си за облагане, е актуализирана, информират от НАП. Новият образец на...

Облагане на продажба на апартамент, собственост на физически лица

Облагаем ли е доходът от продажба на недвижим имот, собственост на физическо лице, когато периодът между придобиването и продажбата на жилището е 3 години? Младо семейство си закупува...

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия. На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху...

След като преди малко повече от месец, на 23 юни 2016 г. Великобритания гласува да напусне Европейския съюз, бяха направени множество коментари на тема какво седва след Brexit. В редовете...

Два законопроекта за промени в Закона за ДДС предлагат намаляване на данъчната тежест

Два законопроекта, предлагащи промени в Закона за данък върху добавената стойност бяха внесени за разглеждане в НС в края на миналата седмица. Едната законодателна инициатива е дело на...

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

До края на декември регистрираните земеделски стопани могат да изберат дали доходите от дейността им през 2016 г. да се облагат по реда,  предвиден за едноличните търговци (с данък върху...

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се...

Еврокомисията за данъчните постановления гласува препоръки за справедливо и прозрачно корпоративно облагане.

В началото на седмицата специалната комисия на Европейския парламент за данъчните постановления гласува препоръките си за корпоративно облагане, базирани на принципа, че мултинационалните...

Обществено здраве

Проектът на нормативния акт, регламентиращ широко дискутираното в общественото пространство предложение на здравния министър Петър Москов и на министъра на младежта и спорта Красен Кралев ...

България ще се присъедини към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Управляващите решиха страната ни да се присъедини към споразумението, представляващо многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат двустранно да обменят...

Споразумение за обмен на данъчна информация с офшорната юрисдикция Гърнси е предложено за ратифициране

Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси е внесен вчера в НС и очаква...

ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

На 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира...

НАП ще издава немски формуляри от 20 юли 2015 г.

От Националната агенция по приходите уведомяват своите клиенти, че след 20 юли ще могат да бъдат издавани и заверявани в структурите на НАП два немски формуляра: Bescheinigung EU/EWR der...

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

За да изчислите дължимите данъци е необходимо да определите данъчната основа - месечна или годишна, като се вземат предвид възможните данъчни облекчения, от които може да се възползва едно ...

ЕП: Данъчната конкуренция трябва да бъде справедлива и прозрачна

Борбата с данъчните измами трябва да бъде основен приоритет на ЕС. Това е официалната позиция, публикувана в интернет страницата на Европейския парламент, по въпросите на данъчното облагане...

Данъчните администраци на България и САЩ ще си сътрудничат в борбата с укриването на данци

Подписаното на 5 декември 2014 г. споразумение между правителствата на България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие...

Офшорна частна фондация в Панама

Частната фондация в Панама е чудесна форма за защита на имуществото и обезпечаване на конфиденциалност, а също така и за данъчно планиране. Регистрацията на тези фондации се регулира от...

Земеделските производители избират до края на декември реда за облагането на доходите им през 2015 г.

Регистрираните като земеделски производители физически лица имат право да изберат реда, по който ще бъдат облагани доходите от дейността им за 2015 г. Подаването на декларацията, с която се...

Офшорните тръстове в Белиз

Офшорните тръстове в Белиз в момента са освободени от подоходно и корпоративно облагане. Всички инструменти, свързани със собственост или сделки, извършени от доверените лица от името на...

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лице

Ако съдружникът, прехвърлящ възмездно дела си, е чуждестранно физическо лице, доходът е обект на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ и свързаните с нея разпоредби на чл. 37, ал....

Страници