Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. е гласуван окончателно на второ четене на 28 ноември 2018 г.

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И

 

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 759 728,0

1. Осигурителни приходи

 7 473 161,9

1.1. Осигурителни вноски

 7 473 161,9

2. Неданъчни приходи

 55 969,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 22 892,0

2.3. Други приходи

 26 237,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 297 560,8

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 3 934100,8

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 759 728,0

1. Разходи

11 752 328,0

1.1. Пенсии

 9 989 655,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 9 691 644,6

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

296 510,7

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 500,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 639 795,1

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 122 717,5

1.3.1. Разходи за персонал

 68 762,2

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 127,8

1.3.5. Капиталови разходи

 7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

 160,1

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

 3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва: 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 -  

ФИНАНСИРАНЕ

0,0

Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

0,0

Наличност в края на периода

0

 Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 134 099,7 хил. лв., както следва: 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 5 134099,7

1. Осигурителни приходи

 5 107 449,6

1.1. Осигурителни вноски

 5 107 449,6

2.3. Други приходи

 26 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 650,1

 (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 855 442,7 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 8 855 442,7

1. Разходи

 8 855 442,7

1.1. Пенсии

 8 854 825,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 8 853 325,6

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 500,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 617,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-3 721 343,0

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 696 544,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 696 544,3

1. Осигурителни приходи

 696 544,3

1.1. Осигурителни вноски

 696 544,3

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 796 488,5 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 796 488,5

1. Разходи

 796 488,5

1.1. Пенсии

 796 487,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 796 487,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-99 944,2

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 296 510,7 хил. лв., както следва: 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 296 510,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 296 510,7

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 296 525,0 хил. лв., както следва: 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 296 525,0

1. Разходи

 296 525,0

1.1. Пенсии

 296 510,7

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 296 510,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

 14,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 

-14,3

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 217 475,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 217 475,3

1. Осигурителни приходи

 217 475,3

1.1. Осигурителни вноски

 217 475,3

 (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 57 510,6 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 57 510,6

1. Разходи

 53 160,6

1.1. Пенсии

 41 831,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 41 831,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

 11 328,7

2. Предоставени трансфери

 4 350,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 

 350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  

159 964,7

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 137 018,7 хил. лв., както следва: 

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 1 137 018,7

1. Осигурителни приходи

 1 137 018,7

1.1. Осигурителни вноски

 1 137 018,7

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 181 065,4 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 1 181 065,4

1. Разходи

 1 178 265,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 178 265,4

2. Предоставени трансфери

 2 800,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-44 046,7

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 315 074,0 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 315 074,0

1. Осигурителни приходи

 314 674,0

1.1. Осигурителни вноски

 314 674,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 400,0

 (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 449 568,2 хил. лв., както следва: 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 449 568,2

1. Разходи

 449 568,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 449 568,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-134 494,2

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) по приходите и трансферите на обща сума 3 963 005,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 3 963 005,3

2. Неданъчни приходи

 29 969,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 22 892,0

2.3. Други приходи

 237,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 

 3 934 100,8

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 123 127,6 хил. лв., както следва: 

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 123 127,6

1. Разходи

 122 877,6

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 122 717,5

1.3.1. Разходи за персонал

 68 762,2

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 127,8

1.3.5. Капиталови разходи

 7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

 160,1

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва: 

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 3 839 877,7

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-3 839 877,7

 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

0,0

 Наличност в края на периода

 3 839 877,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.

(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97  500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 т. 9 се отменя;

б) в ал. 3, т. 2 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;

в) в ал. 7 накрая се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя с „удържат и внасят“.

3. В чл. 4б:

а) в ал. 3 се създава ново изречение първо: „Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“, а досегашното изречение става изречение второ;

б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.

4. В чл. 4в:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.

5. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.

6. В чл. 7, ал. 7 след думите „самоосигуряващите се лица“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 4, ал. 9“.

7. В чл. 9, ал. 1:

а) в т. 1 думите „и 9“ се заличават;

б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10“.

8. В чл. 33, ал. 5 се създават т. 14 и 15:

„14. издава персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт;

15. води регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.“

9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

11. В чл. 57, ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „5“.

12. В чл. 68:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5.

13. В чл. 70:

а) в ал. 1 в изречение първо думите „процент“ се заменят с „процент 1,2“, а изречения второ, трето и четвърто се заличават;

б) алинея 8 се изменя така:

„(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;

в) в ал. 9 думите „изречение първо“ и „след 31 декември 1996 г.“ се заличават и се създава изречение трето: „Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.“;

г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“ се заличават;

д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията“ се заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът й е определен по реда на този кодекс“;

ж) създава се ал. 18:

„(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.“

14. В чл. 70а:

а) заглавието се изменя така: „Доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент“;

б) в ал. 1 след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно осигурителният доход за месеца“;

в) в ал. 2:

аа) в текста преди т. 1 след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно на осигурителния доход за месеца“;

бб) точка 6 се изменя така:

„6. от 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) на лице с увреждане, на което е определена чужда помощ, както и времето от 15 август 2015 г., през което един от родителите на майката или на бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за него, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – лична пенсия;“

г) създава се ал. 5:

„(5) При определяне на пенсия, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато по българското законодателство е зачетен само осигурителен стаж, който не се включва при определяне на осигурителния доход съгласно ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.“

15. В чл. 75, ал. 1 в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“, а изречение второ се заличава.

16. В чл. 79:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;

бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;

вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;

б) алинея 2 се отменя.

17. В чл. 82, ал. 4 след думите „наследствена пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.

18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.

19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.

20. В чл. 94:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.“;

б) създава се ал. 5:

„(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на заявлението.“

21. В чл. 96:

а) в ал. 2 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“;

б) създава се ал. 3:

„(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява от датата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс.“

22. В чл. 98:

а) в ал. 1, т. 2 след думите „международни договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждания и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“

23. В чл. 102:

а) в ал. 1 накрая се добавя „считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) Лицето може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска пенсията му да бъде служебно преизчислявана по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва веднъж годишно по ред, определен с наредбата по чл. 106, въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.“

24. В чл. 114:

а) в ал. 2, т. 3 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

б) в ал. 4 след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.

25. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 6 ал. 1 се изменя така:

„(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“

б) създават се § 7б и 7в:

„§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.

(2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.

§ 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително.

(3) Когато преизчисленият размер на пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по § 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“;

в) създават се § 22ф и 22х:

„§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

§ 22х. Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им. Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3.“

26. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2017 г.) § 53 се отменя.

§ 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 180 ал. 4 се отменя.

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2г:

„§ 2г. Времето, през което специализантите са се обучавали за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение за придобиване на специалност, сключен по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и са се осигурявали по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж.“

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание