Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., приет от НС на 24 ноември 2020 г., е обнародван в ДВ, бр. 103/04.12.2020 г.

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на

държавното обществено осигуряване по приходите

и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв.,

както следва:

П О К А З А Т Е Л И

 

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

14 841 255,5

1. Осигурителни приходи

8 392 510,3

1.1. Осигурителни вноски

8 392 510,3

2. Неданъчни приходи

119 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

 5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 23 900,0

2.3. Други приходи

 90 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 178 643,3

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 

 6 151 411,9

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 14 841 255,5

1. Разходи

 14 833 855,5

1.1. Пенсии

 12 347 933,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 12 169 140,2

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 177 593,2

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 2 038 654,9

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 447 075,0

1.3.1. Разходи за персонал

 91 747,6

1.3.2. Издръжка

 48 090,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 148,2

1.3.5. Капиталови разходи

 6 539,2

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

 300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

 192,2

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

 

 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено осигуря-

ване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 0,0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по

приходите и трансферите на обща сума

5 782 949,4 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 5 782 949,4

1. Осигурителни приходи

 5 746 299,3

1.1. Осигурителни вноски

 5 746 299,3

2.3. Други приходи

 36 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 11 208 803,2 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 11 208 803,2

1. Разходи

 11 208 803,2

1.1. Пенсии

 11 208 270,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 11 207 070,3

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 532,9

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-5 425 853,8

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за

лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на

обща сума 752 182,9 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 752 182,9

1. Осигурителни приходи

 752 182,9

1.1. Осигурителни вноски

 752 182,9

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 918 958,3 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 918 958,3

1. Разходи

 918 958,3

1.1. Пенсии

 918 956,7

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 918 956,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-166 775,4

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,

несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансфе-

рите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 177 593,2

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 177 593,2

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 177 610,7

1. Разходи

 177 610,7

1.1. Пенсии

 177 593,2

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 177 593,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 17,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-17,5

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова

злополука и професионална болест“ по приходите и

трансферите на обща сума 241 208,3 хил. лв.,

както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 241 208,3

1. Осигурителни приходи

 241 208,3

1.1. Осигурителни вноски

 241 208,3

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 60 744,3 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 60 744,3

1. Разходи

 56 394,3

1.1. Пенсии

 43 113,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 43 113,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 13 281,1

2. Предоставени трансфери

 4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 

 350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 180 464,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо забо-

ляване и майчинство“ по приходите и трансферите

на обща сума 1 294 668,1 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 1 294 668,1

1. Осигурителни приходи

 1 294 668,1

1.1. Осигурителни вноски

 1 294 668,1

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 316 010,3 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –ВСИЧКО

 1 316 010,3

1. Разходи

 1 313 210,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 313 210,3

2. Предоставени трансфери

 2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-21 342,2

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“

по приходите и трансферите на обща сума

358 551,7 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 358 551,7

1. Осигурителни приходи

 358 151,7

1.1. Осигурителни вноски

 358 151,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 711 611,5 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 711 611,5

1. Разходи

 711 611,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

 711 611,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-353 059,8

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 234 101,9 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 6 234 101,9

2. Неданъчни приходи

 83 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

 5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 23 900,0

2.3. Други приходи

 54 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 

 6 151 411,9

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 517,2 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 447 517,2

1. Разходи

 447 267,2

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 447 075,0

1.3.1. Разходи за персонал

 91 747,6

1.3.2. Издръжка

 48 090,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 148,2

1.3.5. Капиталови разходи

 6 539,2

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

 300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

 192,2

2. Предоставени трансфери

 250,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

 

 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

5 786 584,7

 

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 300 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 74,29 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2021 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2021 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2021 г. – 1625 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2021 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2021 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2021 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за персонал за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

§ 4. За 2021 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 5. През 2021 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

§ 6. (1) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари, февруари и март 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 7, ал. 2.

§ 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 1440 лв.

(3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по ал. 2 размер.

§ 8. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26, 28, 51, 64 и 69 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 33:

а) в ал. 5 се създава т. 19:

„19. води регистър на изплатените гарантирани вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.“;

б) алинея 6 се изменя така:

„(6) Данните и документите, необходими за осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, се предоставят безплатно от съответните държавни и общински органи, включително от ЕСГРАОН, от Националния статистически институт, от Националния архивен фонд и от лечебните заведения, както и от Главна дирекция „Гранична полиция“ и/или Главна дирекция „Национална полиция“ за осигурените лица, преминали държавните граници на Република България.“

 2. В чл. 40, ал. 4 т. 2 се изменя така:

„2. е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;“.

3. В чл. 54г:

а) алинея 2 се отменя;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато е необходимо:

1. събиране на доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;

2. извършване на проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца.“

4. В чл. 60, ал. 3 думата „изпраща“ се заменя с „връчва“ и накрая се добавя „по реда на чл. 110, ал. 4“.

 5. В чл. 68а се създава ал. 3:

„(3) При преизчисляване на пенсията по ал. 1 процентът на намаление, определен съгласно чл. 70, ал. 14, не се променя.“

6. В чл. 70:

а) в ал. 10 се създава т. 3:

„3. в размера на вноската за фонд „Пенсии“ по т. 1 и 2 се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.“

б) създава се ал. 19:

„(19) При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.“

7. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“.

8. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“, а думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“.

9. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“, а думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“.

10. В чл. 95:

а) в ал. 1:

аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Изплащането на пенсията се спира с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:“;

бб) точка 1 се изменя така:

„1. пенсионерът подаде заявление за спиране;“

вв) в т. 3, 4 и 5 думата „когато“ се заличава;

гг) създават се т. 6 и 7:

„6. са представени или се установят данни за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване на основанията по чл. 96, ал. 1;

7. се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията; в този случай материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 за възобновяване изплащането на пенсията или за прекратяването й .“;

б) алинея 2 се отменя.

11. В чл. 96, ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Пенсията се прекратява с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:“;

б) в т. 2 накрая се добавя „при условията на чл. 101 от Семейния кодекс“.

12. В чл. 97:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Изплащането на пенсията се възобновява:

1. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, като изплащането се възобновява от датата на спирането, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението;

2. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 4, като изплащането се възобновява от датата на заявлението;

3. по писмено заявление на пенсионера или въз основа на получена информация, че е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 5, като изплащането се възобновява от датата на отпадане на основанието за спиране, ако заявлението или информацията са получени в тригодишен срок от тази дата, а ако са получени след това – от датата на получаването им;

4. по инициатива на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 6 и 7 и няма основание за прекратяване на пенсията, като изплащането се възобновява от датата на спирането.

(2) Прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, считано от:

1. датата на която е отпаднало основанието за прекратяването й, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението;

2. датата на прекратяването й, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за редовно преосвидетелстване поради уважителни причини – в случаите по чл. 96, ал. 1, т. 5.“;

б) алинея 3 се отменя.

13. В чл. 98:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават и разпореждания за:

1. спиране на производството по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия и/или добавка, когато в хода на производството:

а) възникне необходимост да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на пенсията/добавката; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;

б) се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството; в този случай след спиране на производството материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по ал. 1 за продължаване на спряното производство;

2. възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии; дължимите суми по разпореждането се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“;

б) в ал. 3 думата „Явните“ се заменя с „Очевидните“.

14. Член 102 се изменя така:

 „Чл. 102. (1) Пенсиите, свързани с трудова дейност – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, може да се преизчисляват по един от следните начини:

1. служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията;

2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

(2) Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление по ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.

(3) Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление.

(4) В случай че преизчисляването по ал. 1, т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

(5) Преизчисляването на пенсиите по този член се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75 – 77. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото й отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. – средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.“

15. В чл. 105, ал. 2 след думата „пенсия“ се добавя „и добавки, включително след смъртта на пенсионера“ и се поставя запетая.

16. В чл. 113, ал. 1 думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“.

17. В преходните и заключителните разпоредби:

a) създава се § 7г:

„§ 7г. Когато в периода между 1 януари 2019 г. и 31 декември 2020 г. включително пенсионерът е подал заявление по чл. 102, ал. 3 в редакцията й към 31 декември 2020 г., пенсията му продължава да се преизчислява ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на:

1. член 102, ал. 1, т. 1 – от 1 април на съответната година, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж, придобит от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му;

2. член 102, ал. 1, т. 2 – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж и осигурителния доход, придобити от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му.“;

б) създава се § 7д:

„§ 7д. Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г. включително с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 или на отменената ал. 3 на чл. 127, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията. При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1 – 3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.“;

в) в § 22ц, ал. 1 числото „2023“ се заменя с „2022“;

г) създава се § 22ч:

„§ 22ч. Наследствена или персонална пенсия, прекратена поради непълно осиновяване, може да бъде възстановена по писмено заявление, подадено от осиновителя, осиновения или упълномощено лице в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Пенсията се възстановява от датата на заявлението, ако към тази дата осиновеният отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 1.“

§ 9. (1) Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.

(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2.

(4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди.

(5) Националният осигурителен институт изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня, следващ деня на подаването им.

(6) В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за преизчисляване на пенсията без намаление на индивидуалния коефициент териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща по електронен път във формат, утвърден от управителя на института, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването й превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата.

(7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.

(8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията Националният осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.

(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“, прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или 352.

§ 10. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13, 23, 28 и 88 от 2020 г.) в чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „бюджет“ се поставя запетая и се добавя „от бюджета на държавното обществено осигуряване или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса“.

2. В ал. 3 думата „бюджета“ се заменя с „държавния бюджет, в бюджета на държавното обществено осигуряване или в бюджета на Националната здравноосигурителна каса“.

§ 11. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48 и 105 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 84 от 2013 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 102 от 2017 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 15, ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) в т. 3 думите „но не повече от 0,3 на сто от годишните приходи на фонда“ и запетаята пред тях се заличават.

2. В чл. 27, ал. 1 думите „лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки“ се заменят с „лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българската народна банка, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната“.

§ 12. В 4-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет определя реда и начина за прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване в наредбата по чл. 106 от същия закон.

§ 13. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:

„§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.“

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на:

1. параграф 8, т. 1, буква „а“, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.;

2. параграф 8, т. 6, 8, 9 и т. 17, буква „б“, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложения към ЗБДОО 2021 в прикачените файлове»