Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., приет от Народно събрание на 22 февруари 2022 г., е обнародван в Държавен вестник, бр.18/04.03.2022 г.

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

16 861 222,1

1. Осигурителни приходи

9 534 340,3

1.1. Осигурителни вноски

9 534 340,3

2. Неданъчни приходи

144 774,7

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

22 944,7

2.3. Други приходи

116 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

221 770,1

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

6 961 377,0

      (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

16 861 222,1

1. Разходи

16 853 822,1

1.1. Пенсии

14 120 424,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

13 898 504,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

220 720,0

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 285 653,8

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 553,5

1.3.1. Разходи за персонал

92 005,4

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

150,6

1.3.5. Капиталови разходи

6 607,5

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

190,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 615 225,0 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

6 615 225,0

1. Осигурителни приходи

6 578 574,9

1.1. Осигурителни вноски

6 578 574,9

2.3. Други приходи

36 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 12 796 655,3 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

12 796 655,3

1. Разходи

12 796 655,3

1.1. Пенсии

12 796 046,8

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

12 794 846,8

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

608,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-6 181 430,3

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на общасума 829 934,3 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

829 934,3

1. Осигурителни приходи

829 934,3

1.1. Осигурителни вноски

829 934,3

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 050 727,4 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 050 727,4

1. Разходи

1 050 727,4

1.1. Пенсии

1 050 725,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1 050 725,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

1,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-220 793,1

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“по приходите и трансферите на обща сума 220 720,0 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

220 720,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

220 720,0

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджетана фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“на обща сума 220 740,0 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

220 740,0

1. Разходи

220 740,0

1.1. Пенсии

220 720,0

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

220 720,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

20,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“,както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-20,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 270 121,8 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

270 121,8

1. Осигурителни приходи

270 121,8

1.1. Осигурителни вноски

270 121,8

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 72 135,6 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

72 135,6

1. Разходи

67 785,6

1.1. Пенсии

52 931,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

52 931,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

14 853,7

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 

 350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

197 986,2

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по приходите и трансферите на обща сума 1 455 518,1 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 455 518,1

1. Осигурителни приходи

1 455 518,1

1.1. Осигурителни вноски

1 455 518,1

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по разходите и трансферите на обща сума1 700 354,0 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 700 354,0

1. Разходи

1 697 554,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 697 554,0

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-244 835,9

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума400 591,2 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

400 591,2

1. Осигурителни приходи

400 191,2

1.1. Осигурителни вноски

400 191,2

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума572 615,8 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

572 615,8

1. Разходи

572 615,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

572 615,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-172 024,6

    Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 7 069 111,7 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

7 069 111,7

2. Неданъчни приходи

108 774,7

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

22 944,7

2.3. Други приходи

80 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 

 6 961 377,0

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

447 994,0

1. Разходи

447 744,0

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 553,5

1.3.1. Разходи за персонал

92 005,4

1.3.2. Издръжка

48 290,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

150,6

1.3.5. Капиталови разходи

6 607,5

1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост

300 000,0

1.4. Отбрана и сигурност

190,5

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

6 621 117,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 370 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.

Чл. 11. Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 12 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.;

2. от 1 април до 31 декември:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

Чл. 12. Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;

2. от 1 април до 31 декември – 710 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се следният размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март съгласно приложение № 2;

2. от 1 април до 31 декември съгласно приложение № 2А.

Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:

1. от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;

2. от 1 април до 31 декември – 1775 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2022 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2022 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. за персонал.

§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.

(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.

(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;

6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;

8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

§ 4. За 2022 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 5. През 2022 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

§ 6. (1) Ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване не се прилага за 2022 г.

(2) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях за 2022 г. се определя в размер на 1500 лв.

(3) За 2022 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.

§ 7. (1) За месеците април, май и юни 2022 г. към пенсиите се изплаща сума, представляваща разликата между:

1. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, преизчислени на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;

2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 не се изключват дължимите от пенсионера удръжки по наложени върху пенсиите запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удръжки за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания, както и средствата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които Националният осигурителен институт превежда на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ.

(3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се дължи на извършеното на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите или на определените размери на пенсиите в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

(4) Разликата в определения съгласно ал. 1 размер се изплаща от Националния осигурителен институт в един и същ размер за всеки от месеците, включени в периода от месец април до месец юни 2022 г.

§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.

(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

§ 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 70 ал. 19 се изменя така:

„(19) При определяне на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд, спрямо общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.“

2. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7“ и думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 8 и 9“.

3. В чл. 90а ал. 2 се изменя така:

„(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто;

2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто;

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто.“

§ 10. В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 2 се отменя.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на:

1. параграф 9, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2022 г.;

2. параграф 10, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Никола Минчев


Приложенията към ЗБДОО за 2022 г. са достъпни за изтегляне като прикачени файлове по-долу.

Източник: ДВ