Вие сте тук

МС предлага ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Да бъде приет закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби предлага МС.

ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби

Законопроект, внесен за разглеждане в НС, предлага да се ратифицира със закон Конвенцията, подписана от 70 държави и юрисдикции на 7 юни 2017 г. на официална церемония в Париж, с която става възможно едновременното изменение на повече от 2 800 данъчни спогодби, сключени между юрисдикции от целия свят. В мотивите към законодателната инициатива се посочва:

Конвенцията е в сила от 1 юли 2018 г. Към 31 март 2022 г. деветдесет и девет държави и юрисдикции са се присъединили към нея, седемдесет и една са я ратифицирали или одобрили, а други три са заявили своето намерение да я подпишат в най-скоро време, което е гаранция за последователното прилагане на мерките по Плана BEPS и за по-ефективното функциониране на международната данъчна система в полза на всички граждани и стопански субекти.

По своята същност Конвенцията е международен договор, чиято основна цел е да улесни процеса на двустранно предоговаряне на съществуващите СИДДО между отделните държави и юрисдикции и да позволи чрез присъединяването към нея да се променят, заменят или добавят разпоредби към спогодбите, попадащи в нейния обхват. 

Конвенцията предвижда възможности за избор на данъчните спогодби, спрямо които тя се прилага (в българския списък са включени 64 СИДДО), както и за избор на опции (възможност за избор да бъдат прилагани една или повече разпоредби от Конвенцията, когато са налице различни способи за предотвратяването или ограничаване на един и същ проблем, свързан със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби) и изразяване на резерви (в мотивите към законодателната инициатива е посочено, че формулирането на резерва има за последица неприлагането на съответната разпоредба на Конвенцията от двете държави, страни по обхваната СИДДО). 

Окончателният списък с резерви и уведомления, които България избира да прилага, включва:

•    Разпоредба относно прилагането на методите за избягване на двойното данъчно облагане – в съответствие с последните развития в договорната си практика Република България избира прилагането на данъчен кредит по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. Промяната на прилагания метод от Република България по съответната обхваната спогодба ще бъде възможно само ако другата договаряща държава е позволила прилагането на избраната от страната ни опция или е избрала същата.
•    Разпоредба относно целта на данъчните спогодби – с тази разпоредба се въвежда актуалният преамбюл от Модела на СИДДО на ОИСР, издание 2017 г. В преамбюла е представена общата цел на спогодбата – прилагане на мерки срещу заобикаляне на данъчно облагане, разработени като част от окончателния пакет по Плана BEPS. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие придава огромно значение именно на въвеждането на този текст, който е част от минималния стандарт по Мярка 6 „Предотвратяване на предоставянето на облекчения по спогодбите в неподходящи случаи“. Този текст има за цел ясно да демонстрира намеренията на договарящите държави да тълкуват и прилагат спогодбата в духа на противодействие на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.
•    Разпоредба, насочена срещу злоупотребите със спогодбите – чрез нея се включва обща клауза, имаща за цел да предотврати неправомерното използване на данъчните облекчения съгласно СИДДО. Тази клауза съответства на новия Модел на СИДДО на ОИСР в последната му редакция от 2017 г. и ограничава ползването на данъчни облекчения, когато едната държава прецени, че получаването на това облекчение е една от основните цели на която и да е договореност или сделка, т.е. всяка транзакция, водеща до възникването на доход за едно лице, се подлага на тест от гледна точка на основната ѝ цел. С включването на тази клауза, обхваната данъчна спогодба ще изпълнява т.нар. „минимален стандарт“ по Мярка 
6 „Предотвратяване на предоставянето на облекчения по спогодбите в неподходящи случаи“ от Плана BEPS. Включването на разпоредбите от минималния стандарт по Мярка 6 в СИДДО е обект на отделна партньорска проверка от страна на ОИСР. Докладите от партньорските проверки през 2020 и 2021 г. на ОИСР съдържат изрични препоръки към държавите, които не са ратифицирали Конвенцията, сред които е и Република България, да го направят възможно най-скоро, с оглед на привеждането им в съответствие с минималния стандарт по мярката.
•    Разпоредба относно печалбите от прехвърляне на акции или дялове или участия в образувания, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество – чрез тази разпоредба се актуализира правилото за облагане с данък в държавата на източника на печалбите от прехвърляне на акции или съпоставими права, когато определена част от тяхната стойност се дължи на недвижимо имущество, разположено в тази държава, с цел намаляване на възможностите за злоупотреби. С разпоредбата се предвижда, че това облагане се реализира, когато горното условие е изпълнено в който и да е момент от периода от 365 дни, предхождащ прехвърлянето. В допълнение се разширява обхватът на разпоредбата, като тя се прилага и за подобни участия в образувания, като участие в гражданско дружество или тръст.
•    Разпоредби, които следва да противодействат на злоупотребите с избягване на формирането на място на стопанска дейност – тези злоупотреби са насочени срещу изкуственото избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии, както и срещу изкуственото избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности.
•    Разпоредба относно процедурата за взаимно споразумение – с включването на актуалния текст от Модела на СИДДО на ОИСР относно процедурата за взаимно споразумение чрез Конвенцията се изпълняват изискванията на минималния стандарт по Мярка 
14 „Създаване на по-ефективен механизъм за разрешаване на спорове“ от Плана BEPS. Изпълнението на минималния стандарт е обект на партньорска проверка от страна на ОИСР. В последните два доклада по Мярка 14 Република България получи препоръка да ратифицира Конвенцията в най-кратък срок с оглед на своевременното привеждане на разпоредбите на своите спогодби относно процедурите за взаимно споразумение в съответствие със стандарта. 
•    Разпоредба, касаеща кореспондиращите корекции – тази клауза предвижда извършването на кореспондираща корекция на печалбите на свързани предприятия. Въвеждането на правилото относно кореспондиращите корекции за целите на трансферното ценообразуване е насърчавано от ОИСР като добра практика в контекста на въвеждането и придържането към минималните стандарти на Плана BEPS.
 

Пълният текст на проекта е достъпен в интернет страницата на НС, както и в прикачения файл по-долу.

Източник: Народно събрание