Вие сте тук

Промени в правилника за прилагане на ЗАДС са предложени за обществено обсъждане

За обществено обсъждане е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, целящ да синхронизира разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с промените в ЗАДС, обнародвани в бр. 12 от 2022 г. на Държавен вестник.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 30.05.2022 г.

Предложение за промени в правилника за прилагане на ЗАДС, достъпно в Портала за обществени консултации на МС, предвижда редица корекции в текстовете, отразяващи последните промени в закона от февруари 2022 г.

Авторите на законодателната инициатива предлагат регламентиране на нормативен ред за освобождаване от плащане на дължимия акциз при определени условия на въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът. Създават се и три нови раздела – раздел IIв, раздел IIг и раздел IIд, касаещи промените в ЗАДС, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г. В мотивите към проекта е посочено:

Предвид въведените с разпоредбата на чл. 76ж от ЗАДС нови законови правила, свързани с движението на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, които се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с електронен административен документ, в раздел IIв и чл. 12в от проекта е предвиден и реда за възстановяване на заплатения акциз на освободените за потребление акцизни стоки.

По отношение на дистанционните продажби с разпоредбата на чл. 12г е регламентиран реда за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба, като са предвидени и съответните документи, които следва да бъдат представени на митническите органи, както и е предвиден образец на искането за възстановяване на акциза.

В раздел IIд е уреден реда за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз, като е предвиден и съответния образец на искане и съответните документи доказващи въотреобщностната доставка, както и документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени или акцизът за тях е обезпечен или заплатен.

Регламентира се и редът, по който независимите малки пивоварни ще декларират обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от ЗАДС, както и ред за получаване от независима малка пивоварна на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС. В Преходните и заключителни разпоредби е предвиден двумесечен срок за подаване на декларацията по чл. 4, т. 8а от закона.

В мотивите към проекта са изброени още следните промени:

Във връзка със задължителната регистрация на лицата които извършват дистанционни продажби (чл. 57а, ал. 1, т. 4а от ЗАДС) е предвидено в съответствие с чл. 37а, ал. 3, т. 2 от проекта да се подава искане по образец за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление на данъчния представител. Редът и условията за получаване на удостоверението за регистрация са регламентирани в новите ал. 12 и 13 на чл. 37а от проекта.
Във връзка с констатирани затруднения в практиката е предложено в чл. 56к, ал. 5 от проекта, намаляване на процента (от 15 % на 10 % ) на грешка за денонощие по отношение на разпознатите номера за идентификация на шосейните транспортни средства. Правната норма ще се прилага само по отношение на въвеждане/извеждане в/от данъчните складове на акцизни стоки с шосейни транспортни средства, като допустимия процент на грешка при автоматичното разпознаване на техните регистрационни номера, не трябва да надхвърля 10 % за денонощие. Изискването ще е валидно за всички лицензирани складодържатели, чиито обекти попадат в обхвата на чл. 47б от закона.
Предлагат се изменения, които да регламентират условията и реда за регистрация на сертифицираните изпращачи, сертифицираните получатели, временно регистрираните сертифицирани изпращачи и временно сертифицирани получатели. В тази връзка е създадена нова глава трета „а“ с чл. 56о – 56у, където се урежда режима за регистрация на лицата, изпращащи или получаващи акцизни стоки, освободени за потребление на територията на Съюза.
В чл. 58а и чл. 58б от проекта е допълнена процедурата по предоставяне на обезпечения данъчните представители, регистрираните получатели по чл. 57в от закона, сертифицираните получатели, както и временно регистрираните получатели.
С предложението за редакция на чл. 66а, ал. 1 от проекта се въвежда 12-месечен срок, в който икономическите оператори ще връщат бандеролите, получили дефекти в процеса на производството на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки. Целта е да няма забавяне във времето на бракуването на бандероли, емисии отменен образец, тъй като в практиката си митническите органи често констатират връщане на бандероли емисии отменен образец 2014 г. и 2018 г.
Предложена е редакция на чл. 108в, ал. 6 от проекта, като е прецизирана разпоредбата относно съдовете за транспортиране, предназначени за шосеен транспорт да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С, а съдовете за транспортиране, предназначени за воден транспорт – със средства за измерване и контрол, отчитащи натовареното и разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С. Предложението е с оглед подобряване ефективността на дистанционния контрол, осъществяван от митническите органи, чрез наблюдение и анализ на данните от съответните информационни системи.
Предлага се промяна в разпоредбата на чл. 108в, ал. 11, тъй като фактическия ред за прекратяване на валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране е регламентиран в чл. 108в, ал. 19 от правилника.

Пълният текст на проекта и мотивите към него са достъпни за обществено обсъждане до 29 юни 2022 г. Могат да бъдат разгледани и в прикачените файлове по-долу.

Източник: МС, Портал за обществени консултации