Вие сте тук

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 - ДВ брой: 49, от дата 30.6.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Обнародвани днешния брой на Държавен вестник са изменения и допълнения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Новостите в Наредбата са свързани със съгласуването на текстовете с промените в чл. 118, ал. 8 от ЗДДС (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.) за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива. Това е посочено в мотивите към проекта на финансовото министерство, публикуван в началото на април.

Пълният текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е цитиран по-долу:


 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 3 се създават ал. 12 – 14:

„(12) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

(13) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра.

(14) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.“

§ 2. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 15:

„15. номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура.“

§ 3. В чл. 59а, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 ЗДДС“ се заменят с „чл. 118, ал. 7, 9 и 10 ЗДДС“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 август 2015 г.

§ 5. В срок до две години след изтичане на срока по § 4:

1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;

2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;

3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.

§ 6. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.

§ 7. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.

§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен срок от деня на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

Министър: Владислав Горанов


Източник: ДВ