Вие сте тук

Обнародвани са промени в Закона за регистър БУЛСТАТ - ДВ, бр. 94/03.11.2020 г.

Обнародвани са промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
4

Обнародвани са промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, с които служебно ще бъдат преобразувани от Агенцията по вписванията ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 (физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица - осигурители) от 10-значен на 9-значен код. Срокът, в който това трябва да се случи, 14 месеца след обнародването на нормативната разпоредба в ДВ.

С измененията в нормативния акт се ограничава публичността на информацията в регистър БУЛСТАТ за категорията физически лица, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 16, буква „а“ от ЗРБ относно ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, като се създава възможност тези лични данни да се предоставят единствено по реда на чл. 36, ал. 2, 3 и 5 от ЗРБ, т.е. само при искане за издаване на писмена справка, удостоверение или удостоверение чрез отдалечен достъп по електронен път при определени условия. 

Също така отпада издаваната досега карта за идентификация на субектите, вписани в специалния регистър БУЛСТАТ. Заменя се с удостоверение за последно вписани обстоятелства, чието съдържание е съобразено с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Пълният текст на ЗИД ЗРБ е цитиран по-долу:


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 2018 г. и бр. 94 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 4 думите „карта за идентификация“ се заменят с „удостоверение за последно вписани обстоятелства“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и 10“ се заменят с „и 9 – 11“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „или на имота“ се заличават.

2. Създава се нова т. 6:

„6. адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква „б“;“.

3. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ: „Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, се предоставя единствено по реда на чл. 36, ал. 2, 3 и 5.“

§ 5. В чл. 25, ал. 4 след думите „чл. 26, ал. 2“ се поставя запетая, добавя се „съдържащи класифицирана информация“ и се поставя запетая.

§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Националната агенция за приходите предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11.“

2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 7. В чл. 33 ал. 3 се отменя.

§ 8. В чл. 36, ал. 1, т. 1 думите „съответно ЕГН“ и запетаята пред тях се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 9. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.

§ 10. След влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

§ 11. Законът влиза в сила в 14-месечен срок след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 9, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Източник: ДВ, бр. 94/03.11.2020 г.