Вие сте тук

Обнародвано е постановлението на МС за удължаване на мярката 60/40 до края на 2020 г. - ДВ, бр.89/16.10.2020 г.

Обнародвано е постановлението на МС
3

В бр. 89 на Държавен вестник е обнародвано постановлението, с което МС удължава периода в който работодателите могат да се възползват от възможността за финансово подпомагане по мярката 60/40 за запазване на заетостта на служителите си в условията на извънредната епидемична обстановка залади Covid-19. 

Мярката 60/40 - 2, която се прилагаше до 30.09.2020 г.,от месец октомври ще продължи да предоставя подкрепа за бизнеса и през следващите 3 месеца, като от Агенция по заетостта уточняват, че публикуваните в интернет страницата на институцията документи (достъпни в рубриката "Финансови стимули за запазване на заетостта" » ПМС 151/2020) са за работодателите, които са кандидатствали до 15.10.2020 г. за получаване на средства за запазване на заетостта през периода юли-септември и не са приложими за кандидатстване за получаване на средства периода октомври – декември. Предстои публикуването на актуализираните версии. 

Пълният текст Постановление № 278/12.10.2020 г. е цитиран по-долу:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 след думите „Хотелиерство и ресторантьорство“ се добавя „и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 3, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „от 1 юли до 30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата „юни“ се заменя със „септември“.

§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „чл. 1, ал. 4“ се заменят с „чл. 1, ал. 5“.

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 5, т. 1 и 2“.

§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:

„(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.“

§ 6. Навсякъде в постановлението думите „за май“ се заменят със „за август“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Невъзстановените средства по чл. 9, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г.

§ 10. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.


Източник: ДВ