Вие сте тук

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се синхронизира текстът на подзаконовия нормативен акт с редакциите в ЗАДС, публикувани в бр. 12 от 2022 г. на Държавен вестник.

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

В брой 65 на Държавен вестник от 12.08.2022 г. са публикувани измененията и допълненията в Правилник за прилагане на ЗАДС, целящи действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие с последните редакции на Закона за акцизите и данъчните складове.

С промяна в чл. 4б във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3а от ЗАДС и се създава нормативен ред за освобождаване от акциз на въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните офицерски трапезарии или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана.

Във връзка със законовите промени, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г., в глава втора от правилника се създават три нови раздела – раздел IIв, раздел IIг и раздел IIд. В раздел IIв и чл. 12в е регламентиран редът за възстановяване на заплатения акциз на освободените за потребление акцизни стоки.

С разпоредбата на чл. 12г са разписани правила за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба, като са предвидени и съответните документи, които следва да бъдат представени на митническите органи, както и е предвиден образец на искането за възстановяване на акциза.

В раздел IIд е уреден редът за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз, като е предвиден и съответния образец на искане и съответните документи доказващи въотреобщностната доставка, както и документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени или акцизът за тях е обезпечен или заплатен.

Пълният текст на ПИД ППЗАДС в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г. (§ 58 от ПЗР на ПИД ППЗАДС), е цитиран по-долу:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г., бр. 53 и 82 от 2020 г. и бр. 27 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 се извършва въз основа на удостоверение за освобождаване от акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB L 88 от 16 март 2022 г.) при:
1. въвеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от територията на друга държава членка, предназначени за ползване на територията на страната;
2. извеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната.“
3. В ал. 4, т. 2 и ал. 5 думите „чл. 21, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а“.
§ 2. В чл. 4б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 2 – 3а“.
3. В ал. 5 думата „Югозападна“ се заменя с „Митница София“.
4. В ал. 6 навсякъде думата „Югозападна“ се заменя с „Митница София“.
§ 3. В глава втора се създава раздел IIв с чл. 12в:
„Раздел IIв
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с електронен опростен административен документ
Чл. 12в. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на изпратени акцизни стоки с електронен опростен административен документ се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 76ж, ал. 4 от закона по образец съгласно приложение № 2в.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“
§ 4. В глава втора се създава раздел IIг с чл. 12г:
„Раздел IIг
Ред за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба
Чл. 12г. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на извършена дистанционна продажба на акцизни стоки се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона по образец съгласно приложение № 2г.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи извършена дистанционна продажба на територията на друга държава членка;
2. копие от документите, доказващи, че е обезпечен/заплатен акцизът в другата държава членка.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“
§ 5. В глава втора се създава раздел IIд с чл. 12д:
„Раздел IIд
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз
Чл. 12д. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, изпратило акцизните стоки, по образец съгласно приложение № 2д.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки;
2. копие от документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени, или акцизът за тях е обезпечен/заплатен.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“
§ 6. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „използват за производство“ се добавя „преработка, държане“.
2. В ал. 3 след думите „които се използват за складиране“ се добавя „държане“.
§ 7. В чл. 33а, ал. 3, т. 3 след думата „декларация“ се добавя „по образец съгласно приложение № 5ба“.
§ 8. В чл. 33г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато лице, получило удостоверение за независима малка пивоварна, е подало искане по образец съгласно приложение № 5да за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 1 от закона, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите (ОВ L 455 от 20 декември 2021 г.).“
§ 9. В глава трета в наименованието на раздел II след думите „обекти за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
§ 10. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обекти за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „а когато искането е за издаване на регистрация на обект за независим малък винопроизводител и декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и 9 от закона по образец съгласно приложение № 6аа“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато независим малък винопроизводител е подал искане по образец съгласно приложение № 6аб за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжен да предостави декларация, съдържаща информация за произведеното вино през предходната година по образец съгласно приложение № 6ав.
(5) Въз основа на искането по ал. 4 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите.“
§ 11. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/наемател. Удостоверение за регистрация се издава на независим малък винопроизводител само за един обект за винопроизводство.“
§ 12. В чл. 36, ал. 1 след думите „обектите за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
§ 13. В чл. 37, ал. 1 след думите „обектите за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
§ 14. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител, по образеца, посочен в ал. 1;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление на данъчния представител по образеца, посочен в ал. 1.“
2. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За лицата по ал. 3 в сроковете, определени в закона, директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Удостоверение за регистрация се връчва на данъчния представител след представяне в компетентната териториална дирекция на обезпечение в размера, определен с решението по чл. 83д, ал. 1 от закона, учредено с депозит в пари и/или банкова гаранция по образец съгласно приложение № 9з.“
§ 15. В чл. 46, ал. 3 след думите „обект за винопроизводство на“ се добавя „независим“.
§ 16. В чл. 55г навсякъде думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
§ 17. В чл. 55д думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
§ 18. В чл. 56к, ал. 5, т. 2 думите „15 %“ се заменят с „50 %“.
§ 19. Създава се глава трета „а“ с раздели I – IV с чл. 56о – 56у:
„Глава трета „а“
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ИЗПРАЩАЩИ ИЛИ ПОЛУЧАВАЩИ АКЦИЗНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА
Раздел I
Регистрация на сертифициран изпращач
Чл. 56о. (1) Лицата по чл. 76с от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 36.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 37 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра – 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания изпращач.
(5) За целите на прилагане на чл. 76с, ал. 10 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 38.
Раздел II
Регистрация на сертифициран получател
Чл. 56п. (1) Лицата по чл. 76у от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, по образец съгласно приложение № 39.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 40 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра – 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция „Митници“ в размера, определен в удостоверението, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, по образец съгласно приложение № 41.
(5) За целите на прилагане на чл. 76у, ал. 11 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 42.
Раздел III
Временно сертифициран изпращач и временно сертифициран получател
Чл. 56р. (1) Лицето по чл. 76х от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпраща еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 43.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 44 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра – 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания изпращач.
Чл. 56с. (1) Лицето по чл. 76ц от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получава еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната по образец съгласно приложение № 45.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 46 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра – 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция „Митници“ в определения в удостоверението размер, учредено с депозит в пари.
Раздел IV
Изпращане и получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които в държавата членка на изпращане или получаване не се облагат с акциз
Чл. 56т. В случаите по чл. 76к, ал. 2 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9и до компетентното митническо учреждение по седалище.
Чл. 56у. (1) В случаите по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9к до компетентното митническо учреждение по седалище.
(2) В 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона, съответно в 7-дневен срок от отстраняване на непълнотите в него, директорът на компетентната териториална дирекция определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер, като издава удостоверение съгласно приложение № 9в.“
§ 20. В чл. 57, ал. 1 се създава изречение второ: „Предоставеното обезпечение може да бъде ползвано и в случаите на чл. 83е, ал. 5, т. 1 от закона, при условие че предоставеното обезпечение покрива и размера на акциза при получаване на стоки по чл. 76в, ал. 4 от закона.“
§ 21. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъчните представители по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона и регистрираните получатели по чл. 57в от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки. В случаите по чл. 76в, ал. 4 от закона, когато лицето е регистриран получател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 83а, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76в, ал. 4 от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.“
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Сертифицираните получатели по чл. 76у от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
(9) При прилагането на ал. 8 показателят „средномесечно количество на получените стоки“ се изчислява, като сумата от количествата на акцизните стоки, получени от сертифицирания получател през всеки месец от годината, се разделя на 12.“
§ 22. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Временно регистрираните получатели по чл. 58а и лицата по чл. 76в, ал. 4, чл. 76л, ал. 1, т. 1 и чл. 76ц от закона предоставят обезпечение или внасят пълния размер на дължимия акциз за конкретното количество акцизни стоки пред териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, съответно по постоянен адрес или седалище на лицата. В случаите по чл. 76в, ал. 4 от закона, когато лицето е лицензиран складодържател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 77, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76в, ал. 4 от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.“
2. В ал. 5 след думите „код по КН 2710 19 99“ се добавя „и код по КН 3403“.
§ 23. В чл. 59, ал. 2, т. 1 думите „лицето по чл. 76в от закона“ се заменят с „лицата по чл. 76в, 76у и 76ц от закона“.
§ 24. В чл. 66а, ал. 1 се създава изречение второ: „От датата на влизане в сила на нов образец на бандерола лицата по чл. 64 от закона са длъжни в 24-месечен срок да върнат бандеролите по отменения образец, подлежащи на бракуване.“
§ 25. В чл. 76, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „опростен придружителен документ“ се поставя наклонена черта и се добавя „електронен опростен административен документ“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. 06 – с уведомление по чл. 76л от закона;“.
§ 26. В чл. 82 основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица, с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, подават в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, съответно в териториалната дирекция, която е издала удостоверението за регистрация, за всеки данъчен период акцизна декларация по образец, както следва:“.
§ 27. В чл. 85а се правят следните допълнения:
1. В т. 1а след думите „обекта за винопроизводство на“ се добавя „независим“.
2. Създава се т. 57д:
„57д. 99 – за изведени енергийни продукти, произведени в данъчен склад от лица по чл. 57а, ал. 6 от закона, до лица, регистрирани по чл. 57а от закона, за стоките, вписани в издаденото им удостоверение;“.
§ 28. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90 % vol се прибавят комплексно вещества в количества за 100 L абсолютен етилов алкохол (етанол), както следва:
1. изопропилов алкохол (IPA) – 1,0 L;
2. метилетилкетон (MEK) – 1,0 L;
3. денатониум бензоат – 1,0 g.“
§ 29. В чл. 103 ал. 2 – 4 се изменят така:
„(2) За маркиране на керосин се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. ACCUTRACE™ PLUS в количество не по-малко от 12,5 милиграма на литър и не повече от 18,75 милиграма на литър, и
2. Solvent Blue 35 (чист) – най-малко 10 mg/l.
(3) За маркиране на газьол, предназначен за плавателни средства, и на газьол, предназначен за получаване на корабно гориво, както и на газьол по чл. 33а, ал. 4 от закона, и газьол, предназначен за освободени от акциз крайни потребители, се използва комбинация от вещества в определените количества, както следва:
1. ACCUTRACE™ PLUS в количество не по-малко от 12,5 милиграма на литър и не повече от 18,75 милиграма на литър, и
2. Solvent Blue 79 (чист) или Solvent Blue 79 similar (чист) – най-малко 10 mg/l.
(4) Веществата по ал. 2 и 3 могат да бъдат добавяни като предварително приготвена смес, която гарантира наличието на веществата в предвидените в ал. 2 и 3 количества. Съответствието с равнището на маркиране с евромаркер се определя чрез съдържанието на бутоксибензен, възлизащо на не по-малко от 9,5 милиграма на литър и не повече от 14,25 милиграма на литър енергиен продукт.“
§ 30. В чл. 108а ал. 6 се изменя така:
„(6) Съдовете за транспортиране, предназначени за шосеен транспорт (сухопътен, в т. ч. жп), следва да разполагат със средства за измерване и контрол, отчитащи разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С, а съдовете за транспортиране, предназначени за воден транспорт – със средства за измерване и контрол, отчитащи натовареното и разтовареното количество гориво в литри, приравнени към сравнителна температура 15 °С.“
§ 31. В чл. 108в, ал. 13 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 19“.
§ 32. В чл. 109, ал. 1 думите „с обем до 10 m3“ се заменят със „с обем, определен съгласно чл. 92, ал. 2 от закона“.
§ 33. Приложение № 1 към чл. 4а, ал. 2 се отменя.
§ 34. Създава се приложение № 2в към чл. 12в, ал. 1:
„Приложение № 2в към чл. 12в, ал. 1
Входящ № ............................../Дата .....................................
ТУ .............................................................................................
Данни за подателя:
ЕИК ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Наименование …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Седалище и адрес на управление:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ………………………………………………………
Пощенски код ............. Улица .......................................................... Номер ……………………………………
Телефон ........................... Мобилен ............................... Факс …………………………………………………………
Е-mail ................................................ Уеб адрес …………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ………………………………………………………
Пощенски код.................... Улица .......................................................... Номер ………………………………
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ………………………………………………………………….
Е-mail ................................................ Уеб адрес ………………………………………………………………………………..
Лице за контакти: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс …………………………………………………………………
Е-mail ................................................ Уеб адрес ………………………………………………………………………………
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ……………………………………
Банков код (BIC) ..................... IBAN ……………………………………………………………………………………………
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 76ж, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове
 Словом: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12в, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………………………….. Длъжност: …………………………………… Подпис и печат: ……………………………………………………………………………
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“
§ 35. Създава се приложение № 2г към чл. 12г, ал. 1:
„Приложение № 2г към чл. 12г, ал. 1
Входящ № ............................../Дата ...................................
ТУ .............................................................................................
Данни за подателя:
ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Наименование …………………………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място .................... Пощенски код ............. Улица ............................
Номер ………………………………………….
Телефон ........................... Мобилен ............................... Факс ....................... Е-mail ................................................
Уеб адрес …………………………………………………………
Адрес за кореспонденция:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ............. Пощенски код............... Улица ...................................
Номер …………………………………………….
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс .................................... Е-mail ................................................
Уеб адрес ……………………………………………………….
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………………………………………
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ......................... Е-mail ................................................
Уеб адрес ………………………………………………………
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ........... Банков код (BIC) ................
IBAN …………………………….
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 23а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

Словом: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Долуподписаният ............................................................................................... декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………………………….. Длъжност: …………………………………… Подпис и печат: ……………………………………………………………………………
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“
§ 36. Създава се приложение № 2д към чл. 12д, ал. 1:
„Приложение № 2д към чл. 12д, ал. 1
Входящ № ............................../Дата ....................................
ТУ .............................................................................................
Данни за подателя:
ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………….
Наименование …………………………………………………………………………………………………………….
Седалище и адрес на управление:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място .................... Пощенски код .............
Улица .................................
Номер ………………………………………
Телефон ........................... Мобилен ............................... Факс ....................... Е-mail ................................................
Уеб адрес …………………………………………………………
Адрес за кореспонденция:
Държава......... Област ......... Община ......... Населено място ............. Пощенски код...............
Улица ..........................................
Номер …………………………………..
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс .................................... Е-mail ................................................
Уеб адрес ………………………………………………………
Лице за контакти:
Телефон ........................... Мобилен ...................... Факс ......................... Е-mail ................................................
Уеб адрес …………………………………………………………………
Данни за сметка, по която ще се преведе сумата за възстановяване: Търговска банка ..............
Банков код (BIC) .....................
IBAN ………………………………..
И С К А Н Е
за възстановяване на акциз на основание чл. 23б, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Словом: .............................................................................................
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 12д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
…………………………………………………………………………………………………
Долуподписаният ................................................................ декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................................... Длъжност: ...................................... Подпис и печат: ……………………………………………
* Този формуляр се попълва задължително машинно и се подава на магнитен носител. Стойностите се посочват в левове и стотинки.“
§ 37. Създава се приложение № 5ба към чл. 33а, ал. 3, т. 3:
„Приложение № 5ба към чл. 33а, ал. 3, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове
Представена от ………………………………………………………………………………………………………………………………………,
ЕГН/ЛНЧ/Държава и № на паспорт ……………………………………………………………………………………………………………….,
Седалище и адрес на управление:
Държава ..................................  Област ..............................  Община ..........................  Населено място ................................
Пощенски код ...................................  Улица .................................................................................................  Номер ..................
Телефон ...............................  Мобилен .......................................................  Факс .......................................................................
Е-mail .............................................................................  Уеб адрес ...............................................................................................
ЕИК ..........................................................................
Декларирам, че:
[__] в капитала не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира;
[__] не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира;
[__] в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира;
[__] в управителните или в надзорните органи не участват лица, участващи в управителните или в надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.
Дата ……………       Подпис на декларатора:“.
§ 38. Създава се приложение № 5да към чл. 33г, ал. 2:
„Приложение № 5да към чл. 33г, ал. 2
Вх. № ..............
Дата ………….. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .............
ИСКАНЕ
за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира
от ……………………………………………………………………………………………………………………………..,
представляван/о от ………………………………………………………………………………………………
ЕГН/ЛНЧ ....................................... , ЕИК …………………………….
Седалище и адрес на управление:
Държава ............................................  Област .............................................  Община .................................................................
Населено място .............................................  Пощенски код ....................  Улица ..........................................  Номер ..........
Телефон ...............................................  Мобилен ...........................................................  Факс ...................................................
Е-mail ........................................................................  Уеб адрес ....................................................................................................  
Адрес за кореспонденция:
Държава ..........................  Област ............................  Община ..........................  Населено място ..........................................
Пощенски код ..........................  Улица ......................................................................................................  Номер .....................  
Телефон ......................................  Мобилен ........................................................  Факс ...............................................................
Е-mail .............................................................................  Уеб адрес................................................................................................
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон ................................... Мобилен ............................................... Факс ............................................
Е-mail ............................................... Уеб адрес ..............................................................................................
На основание чл. 89а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС моля да ми бъде издаден годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на бира за ……….. година.
За издаване на годишния сертификат Ви предоставям следната информация:
1. Годишно производство на бира през ……........… година.
(акцизната стока се посочва с код по КН, градус Плато и количество в хектолитри)
2. Информацията е подадена на основание чл. 33г, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове с входящ номер на ТД ……..........……… от ………............... година.
Дата:     Име, подпис:
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.“
§ 39. В приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 навсякъде думите „обект за винопроизводство на малък винопроизводител“ се заменят с „обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител“.
§ 40. В приложение № 6а към чл. 35, ал. 3 навсякъде думите „обект за винопроизводство на малък винопроизводител“ се заменят с „обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител“.
§ 41. Създава се приложение № 6аа към чл. 34, ал. 2:
„Приложение № 6аа към чл. 34, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 57, ал. 3, т. 7 от ЗАДС
Представена от ……………………………………………………………………………………………………………..,
ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………..
Седалище и адрес на управление:
Държава ......................... Област ....................... Община ....................... Населено място ......................
Пощенски код .................. Улица ............................................................................. Номер ........................
Телефон ........................................ Мобилен ................................ Факс ........................................................
Е-mail .............................................................. Уеб адрес .................................................................................
ЛНЧ/Държава и № на паспорт ………………………………………………………………………………………
Декларирам, че съм винопроизводител, който е правно и икономически независим от който и да е друг винопроизводител, използвам помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществявам дейността си по предоставен лиценз.
Декларирам, че в обекта за винопроизводство на независим малък винопроизводител ще се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.
Дата ……………       Име, подпис:“.
§ 42. Създава се приложение № 6аб към чл. 34, ал. 4:
„Приложение № 6аб към чл. 34, ал. 4
Вх. № ..............
Дата …...……….. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .............
ИСКАНЕ
за издаване на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино
от …………………………………………………………………………………………………………………………. ,
представляван/о от ……………………………………………………………………………………………,
ЕГН/ЛНЧ ..................................................................., ЕИК .........................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ........................................................ Област ....................................... Община …….........................
Населено място ................................. Пощенски код …….....…... Улица ..................... Номер ................
Телефон ............................... Мобилен ..................................... Факс ............................................................
Е-mail ..................................................................... Уеб адрес ..........................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………................... Област ............................. Община ................. Населено място ......................
Пощенски код ....................... Улица .................................................................................. Номер ...............
Телефон ........................ Мобилен ........................Факс............. Е-mail ............... Уеб адрес ...................
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………………………
Телефон .................................... Мобилен ............................................... Факс ............................................
Е-mail ............................................................. Уеб адрес .................................................................................
На основание чл. 89а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, моля да ми бъде издаден годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на вино за ……….... година.
За издаване на годишния сертификат Ви предоставям следната информация:
1. Годишно производство на вино през ……… година
2. Прилагам следните документи:
– Декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и т. 9 от ЗАДС;
– Декларация за годишното производство на вино през ……. година.
Дата:     Име, подпис
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.“
§ 43. Създава се приложение № 6ав към чл. 34, ал. 4:
„Приложение № 6ав към чл. 34, ал. 4
ТУ
Входящ №
....................................../.............. г.
(попълва се от митническата администрация)
Декларация за произведеното вино през предходната ................... година
Предоставена от ……………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
Държава ............................ Област ................... Община ..................... Населено място .......................
Пощенски код ............................. Улица ......................................................................... Номер ..................
Телефон ...................... Мобилен ...................... Факс ............... Е-mail ........................................................
Уеб адрес .........................................................................................................................................................
Лице за контакти: ..............................................................................................................................................
Телефон ...................................... Мобилен .................................... Факс .......................................................
Е-mail .............................................. Уеб адрес ...............................................................................................

 

№ по ред
Търговско наименование на стоката
Код по КН
Код на акцизния продукт
Количество
(в хектолитри)
1
2
3
4
5

 

Долуподписаният ............................................................ декларирам, че представлявам лицето и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................  Длъжност: ...................................................  Подпис: .....................................
Дата ……………                                                                                                         Име и подпис“.
§ 44. В приложение № 7 към чл. 35, ал. 1 думите „обекта за винопроизводство на малък винопроизводител“ се заменят с „обекта за винопроизводство на независим малък винопроизводител“.
§ 45. В приложение № 7а към чл. 37а, ал. 1, 2 и 3 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „данъчен представител на регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;“ се добавя нов ред:
„[__] регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка при условията на дистанционни продажби по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;“.
2. В т. 2 след думите „а за цигарите“ се добавя „вместимост на потребителската опаковка“.
§ 46. В приложение № 7в към чл. 37а, ал. 10 в т. 2 след думите „а за цигарите –“ се добавя „вместимост на потребителската опаковка“.
§ 47. В приложение № 7у към чл. 55а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 1 описанието се изменя така: „Енергийни продукти с кодове по КН 2701, 2702, 2704 2713 11 00 и 2713 12 00“.
2. В пореден номер 8 в описанието думите „с кодове по КН 2711 11 и 2711 21“ се заменят със „с кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29 (биогаз)“.
3. В пореден номер 12 в описанието накрая се добавя „и 2909 19 10 (ЕТБЕ).“
§ 48. Приложение № 7ц към чл. 55а, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7ц към чл. 55а, ал. 2
Национални кодове за тютюневи изделия

 

EPC
CAT
Единица
Описание
Т001
Т
kg
Тютюневи изделия с кодове по КН 2401 20, попадащи в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове
Т002
Т
kg
Тютюневи изделия с кодове по КН 2404 12 00 и 2404 19 90, попадащи в обхвата на чл. 12, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

 

§ 49. Приложение № 9в към чл. 56д, ал. 2 и чл. 58б, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9в към чл. 56д, ал. 2 и чл. 58б, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ........................
Въз основа на подадено искане вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 83з от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) се издава удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз на ………………………………………………..,
представляван от ……………………………………………………………………………………,
ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………
Статут: [_] Лицензиран складодържател
[_] Регистриран получател
[_] Лице, регистрирано по чл. 76в, ал. 4 ЗАДС
[_] Данъчен представител
[_] Лице по чл. 76у от ЗАДС
[_] Лице по чл. 76ц от ЗАДС
[_] Лице по чл. 76л от ЗАДС
Седалище и адрес на управление:
Държава .......................... Област ......................... Община ...................... Населено място ..................
Пощенски код .............. Улица .......................................................................................... Номер ...............
Място на получаване и разтоварване на стоките: ....................................................................................
Номер на уведомление: ..............................................................................................................................
                       (чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС/чл. 76л от ЗАДС)
Изпращач:
Наименование и статут ……………………………………………………………………………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………
Място на изпращане на стоките ...................................................................................................................
Описание на стоките:
Търговско наименование и код по КН: .......................................................................................................
Количество: .........................................................................................................................................................
Вид на обезпечението: .....................................................................................................................................
Размер на акциза: .............................................................................................................................................
Акцизът е:
– заплатен/обезпечен ………………………………………………………………………………………………
(*в случай че лицето попада в условието на чл. 83е, ал. 5, т. 1 от закона, се посочва, че акцизът е обезпечен с предоставеното и прието обезпечение от лицензирания складодържател/в случай че лицето попада в условието на чл. 83е, ал. 5, т. 2 от закона, се посочва, че акцизът е обезпечен с предоставеното и прието обезпечение от регистрирания получател)
– недължим ……………………………………………………………………………………………………………………………….
                                           (правно основание)
№ и дата на документа ................................................................................................................................ (....../дд.мм.гггг)
Дата:     Директор на териториална дирекция:
Дата на връчване:“.
§ 50. В приложение № 9д към чл. 57, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „чл. 20, ал. 2, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове“ се поставя запетая и се добавя „както и задължения, възникнали във връзка с прилагането на режим отложено плащане на акциз на територията на друга държава членка,“.
2. Създава се т. 2.1:
„2.1. Настоящата банкова гаранция обезпечава задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 76в от Закона за акцизите и данъчните складове.
*Т. 2.1 се включва в текста на банковата гаранция само в случаите, когато лицензираният складодържател желае да прилага разпоредбата на чл. 83е, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове.“
§ 51. Приложение № 9ж към чл. 58а, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 9ж към чл. 58а, ал. 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за режим отложено плащане на акциз/получаването на територията на страната на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка ………........................................................................................................................................,
представлявана от .......................................................................................................................................,
със седалище ..................................................................................................................................................,
ставаме солидарен поръчител пред териториално управление (ТУ) ....................................................
до максималната сума от ............................................................................................................. лв., за
изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от регистрирания получател/регистриран изпращач* ....................................................................................
Удостоверение за регистрация ….…………………………...…, като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТУ ………………………, дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз, както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове, както и задължения, възникнали във връзка с получаването на територията на страната на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението, освен ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското клеймо.
ТУ ………………………., може по искане на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от ТУ ……………………………
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до .....................................................……………………………
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва служебен адрес за кореспонденция и съобщения ....................................…………………………………...…………………..
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция, които й се изпращат.
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да информира предварително за това Централното митническо управление на Агенция „Митници“.
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за банката и един за ТУ .................................................................
Съставена в ............................................. на ...........................................................................
„Гаранция за сумата от ………………………………………………………………………………………………………… лв.“
                                (всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
……………………… ………………………
(подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от ТУ …………………………………………………………………………………….
Гаранция е приета на: …………………………………………………………………………………………………
                                                                (подпис и печат)
* В банковата гаранция се оставя само необходимият текст относно индивидуализирането на лицето – регистрирания получател или регистриран изпращач.“
§ 52. В приложение № 9з към чл. 58, ал. 7, в т. 1 след думите „заплащане на акциз от данъчния представител по“ се добавя „чл. 57а, ал. 1, т. 4 и“.
§ 53. Създава се приложение № 9и към чл. 56т:
„Приложение № 9и към чл. 56т
Вх. № ..............                                                                       ДО
Дата .............. г.                                                                     ДИРЕКТОРА НА
                                                                                          ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
..........................................................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
за изпращане на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз съгласно чл. 76к, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от ………………………………………………………………………………………………………………………………,
представляван от …………………………………………………………………………………………………………,
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................  ЕИК ……................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ............................... Област ................. Община .................... Населено място .......................
Пощенски код ................ Улица ...................................................................... Номер .........................
Телефон .................................. Мобилен ........................................................... Факс ....................................
Е-mail ........................................................................ Уеб адрес .......................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава .............................. Област ..................... Община ................... Населено място .....................
Пощенски код ................. Улица ................................................................................... Номер ...................
Телефон ........................... Мобилен ................................................................... Факс .................................
Е-mail ........................................................................ Уеб адрес ......................................................................
Лице за контакти: .............................................................................................................................................
Телефон ................................................. Мобилен ........................................ Факс .......................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес ..................................................................
Във връзка с чл. 76к, ал. 3 от ЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. дата на изпращане на акцизните стоки от територията на страната;
2. описание на маршрута от територията на страната до територията на държавата членка на получаване;
3. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество (акцизните стоки се посочват със съответните код по КН, код на акцизния продукт, количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена);
4. име/наименование и адрес на получателя и превозвача;
5. място на получаване на акцизните стоки на територията на другата държава членка;
6. срока, в който акцизните стоки трябва да бъдат получени на територията на другата държава членка.
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
§ 54. Създава се приложение № 9к към чл. 56у:
„Приложение № 9к към чл. 56у
Вх. № ..............                                                                       ДО
Дата .............. г.                                                                     ДИРЕКТОРА НА
                                                                                               ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
..........................................................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
за получаване на акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз съгласно чл. 76л, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от ……………………………………………………………………………………………………,
представляван от ..............................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................,
ЕИК ......................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ............................... Област ................. Община .................... Населено място .......................
Пощенски код .................................... Улица .......................................................... Номер .........................
Телефон .................................. Мобилен ............................................................ Факс ....................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ..............................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава .................................. Област ................. Община ................... Населено място .....................
Пощенски код ................. Улица ................................................................................... Номер ...................
Телефон ................................................... Мобилен ......................................... Факс ....................................
Е-mail ......................................................................... Уеб адрес ......................................................................
Лице за контакти: ..............................................................................................................................................
Телефон ................................................. Мобилен ........................................ Факс .......................................
Е-mail ............................................................................. Уеб адрес ..................................................................
Във връзка с чл. 76л, ал. 2 от ЗАДС Ви предоставям следната информация:
1. дата на изпращане на акцизните стоки от другата държава членка;
2. описание на маршрута от държавата членка на изпращане до Република България;
3. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество (акцизните стоки се посочват със съответните код по КН, код на акцизния продукт, количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена);
4. име/наименование и адрес на изпращача и превозвача;
5. място на получаване и разтоварване на акцизните стоки на територията на страната;
6. срока, в който акцизните стоки трябва да бъдат получени на територията на страната.
                                                                                                                                                                                         (име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“
§ 55. Създават се приложения № 36 – 46:
„Приложение № 36 към чл. 56о, ал. 1
Вх. № ..................                                                                    ДО
Дата ................... г.                                                                 ДИРЕКТОРА НА
                                                                                                ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
..........................................................................
ИСКАНЕ
за регистрация на сертифициран изпращач
от ………………………………………………………………………………………………………………………………,
ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………………………,
представляван от ………………………………………………………………………………………………………………,
ЕГН/ЛНЧ …………………………………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
Държава................. Област ................. Община .................... Населено място …………………………………………………
Пощенски код ................ Улица .......................................................... Номер ........................................................................
Телефон .................................. Мобилен .................................... Факс ..................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ......................................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава................... Област ................. Община ................... Населено място .......................................................................
Пощенски код ................. Улица ............................................................... Номер .......................................................................
Телефон ............................. Мобилен ......................................... Факс..........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................
Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс .........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Моля да бъда регистриран като сертифициран изпращач.
Съгласно изискванията на чл. 76с от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) предоставям следната информация:
1. Точно местонахождение на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки, в случай че разполагат с такъв: ................................................................................................
2. Вида на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната, които ще бъдат изпращани до друга държава членка: ……………………………………
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
Дата:                                                                                                                                                                        Име, подпис
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.
Приложение № 37 към чл. 56о, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАН ИЗПРАЩАЧ
№ ..................
Въз основа на подадено искане вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 76с, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за регистрация на сертифициран изпращач на .........................................................,
ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………………………,
представляван от …………………………………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:
Държава................... Област ................. Община ................... Населено място .......................................................................
Пощенски код ................. Улица ............................................................... Номер .......................................................................
Адрес на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки: ...................................................................................................
 

 

Вид на акцизните стоки, които ще се изпращат
Код по КН

 

 

 

Дата:     Директор на териториална дирекция:
Дата на връчване:
Приложение № 38 към чл. 56о, ал. 5
Вх. № ..................                                                                    ДО
Дата ................. г.                                                                   ДИРЕКТОРА НА
                                                                                                ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
..........................................................................
Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран изпращач
от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
представляван от .......................................................................................................................................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ................................................................................................................................................................................................. ,
ИНЛС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНДС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНРИ ...............................................................................................................................................................................................
Адрес на обекта:
Държава............. Област ......................Община ...................... Населено място .......................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс .........................................................................................
Е-mail ...................................................... Уеб адрес ......................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава................ Област ........................ Община ...................... Населено място ................................................................
Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ..........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ........................................................................................................................... .
Адрес за кореспонденция:
Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ........................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
На основание чл. 76с, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на сертифициран изпращач № ............, както следва:
1. вида на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната, които ще бъдат изпращани до друга държава членка: ...................................................................................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
2. други промени, непосочени по-горе .........................................................................................................................
 (поле със свободен текст)
Прилагам следните документи:
Дата:                                                                                                                        Име, подпис
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.
Забележка: Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към промяната.
Приложение № 39 към чл. 56п, ал. 1
Вх. № ..............                                                                       ДО
Дата .............. г.                                                                     ДИРЕКТОРА НА
                                                                                               ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
..........................................................................
ИСКАНЕ
за регистрация на сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от ...................................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................................ ,
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ................................................................................................................................................................................................. ,
ИНЛС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНДС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНРП ...............................................................................................................................................................................................
Адрес на обекта:
Държава............. Област ......................Община ...................... Населено място .......................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс .........................................................................................
Е-mail ...................................................... Уеб адрес ......................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ................ Област ........................ Община ...................... Населено място ...............................................................
Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ..........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ........................................................................................................................... .
Адрес за кореспонденция:
Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ........................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Лице за контакти: ........................................................................................................................................................................... .
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
На основание чл. 76у, ал. 1 от ЗАДС моля да бъда регистриран като сертифициран получател.
Предоставям Ви следната информация:
1. вид на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, които ще се получават на територията на страната:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
2. прогнозен обем на средномесечно количество на получаваните акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската и продажна цена)
3. вид на предоставеното обезпечение:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. точно местонахождение на обекта, в който се получават акцизните стоки: .................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се точният адрес на обекта – улица, номер, населено място, община, област, телефон, факс)
……………….....................................
           (име, подпис)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Приложение № 40 към чл. 56п, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
…..............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ
№ …...............
Въз основа на подадено искане с вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 76у,
ал. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за регистрация на сертифициран получател
на ...................................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................................ ,
ЕИК: ................................................................................................................................................................................................ ,
ИНЛС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНДС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНРП ...............................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ...............................................................
Пощенски код …….... Улица ..................................................................... Номер ........................................................................
Местонахождение на обекта, в който ще се получават акцизните стоки:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 

Вид на акцизните стоки
Код по КН

 

 

 

Вид на обезпечението: ....................................................................................................................................................................
Размер на обезпечението: ...............................................................................................................................................................
Дата:     Директор на териториална дирекция:
Дата на връчване:
Приложение № 41 към чл. 56п, ал. 4
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
I. Задължение на поръчителя
1. Ние, банка .................................................................................................................................................................................. ,
                                                                 (наименование и правна форма)
представлявана от .......................................................................................................................................................................... ,
                                                   (име и фамилия на представляващите банката)
Чрез пълномощник/ци*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 (име и фамилия на пълномощника/ците, индивидуализиращи данни за пълномощното)
със седалище ................................................................................................................................................................................... ,
ставаме солидарен поръчител пред териториално управление (ТУ) .........................................................................................
до максималната сума от .......................................................................................................................................................  лв.,
                                             (цифром и словом)
за изпълнение на всяко задължение за заплащане на акциз от сертифициран получател
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                     (наименование и правна форма)
Удостоверение за регистрация .............................…………...…, като главно задължение, както и за разноските и другите вземания, произтичащи от неговото събиране.
2. Банката се задължава да заплати в 7-дневен срок считано от датата на първото писмено искане от ТУ ………………………………, дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер за възникнали, които биха могли да възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз, както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10 от ЗАДС, както и задължения за акциз, възникнали или които биха могли да възникнат при движението на стоките, включително през териториите на транзитно преминаваните държави членки, ведно с лихвата, смятано от първия ден след датата на възникване на задължението, освен ако преди изтичането на този срок банката или всяко друго заинтересувано лице докаже пред митническите органи, че задължението за заплащане на акциз е погасено.
Когато искането е изпратено по пощата, за дата на получаване на искането се счита датата на пощенското клеймо.
ТУ ……………………………………….., може по искане на банката и по други причини, признати за основателни, да продължи 7-дневния срок считано от датата на искането за заплащане, в който срок банката е длъжна да извърши плащането на исканите суми. Разходите, произтичащи от даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, трябва също да бъдат заплатени от банката.
3. Гаранцията влиза в сила от деня на нейното писмено приемане от ТУ .............................................................................
4. Гаранцията е безсрочна или за срок до ..................................................................................................................................
5. Искането за плащане се отправя до банката не по-късно от 6 месеца след изтичане на срока на действие на гаранцията или нейното прекратяване.
6. За целите на тази гаранция банката посочва служебен адрес за кореспонденция и съобщения
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Банката се задължава да приема всякаква кореспонденция и съобщения, отнасящи се до тази гаранция, които й се изпращат.
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт и ако се наложи да го промени, да информира предварително за това ТУ.
Настоящата банкова гаранция се издава в два еднообразни екземпляра, един за банката и един за ТУ ........................
Съставена в .................................................. на .............................................................................................................................
„Гаранция за сумата от ..................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... лв.“
                        (всеки от подписващите изписва сумата цифром и словом преди подписа)
……………………… ………………………
(подписи и печат на банката)
II. Приемане на гаранцията от ТУ ………………………………………………………………………………………………………
Гаранцията е приета на: ...........................................................................................................................................................
 (подпис и печат)
 
* Този ред се попълва, при условие че банковата гаранция или анексът към нея се подписва от пълномощник/ци.
Приложение № 42 към чл. 56п, ал. 5
Вх. № ..............                                                                        ДО
Дата .............. г.                                                                      ДИРЕКТОРА НА
                                                                                                ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
 …………………………………......................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран получател
от ...................................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................................ ,
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ................................................................................................................................................................................................. ,
ИНЛС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНДС .............................................................................................................................................................................................. ,
ИНРП ...............................................................................................................................................................................................
Адрес на обекта:
Държава............. Област ...................... Община ...................... Населено място .....................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен ........................................... Факс .........................................................................................
Е-mail ...................................................... Уеб адрес ......................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава................ Област ........................ Община ...................... Населено място ................................................................
Пощенски код ............... Улица .................................................................... Номер ....................................................................
Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ..........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава.................. Област .............. Община ...................... Населено място ........................................................................
Пощенски код ................ Улица ................................................................... Номер ....................................................................  
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................
Телефон ........................... Мобилен ......................................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
На основание чл. 76у, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на сертифициран получател № ............, както следва:
1. вид на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, които ще се получават на територията на страната:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
2. прогнозен обем на получаваните акцизни стоки:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от ЗАДС, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – и продажна цена)
3. вид на предоставеното обезпечение: .........................................................................................................................................
 .............................................
                                                                                                                                                                                                                                           (име, подпис)
Забележка: Отразяват се само данните и документите, които имат отношение към промяната.
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.
Приложение № 43 към чл. 56р, ал. 1
Вх. № ....................                                                                   ДО
Дата ................... г.                                                                  ДИРЕКТОРА НА
                                                                                           ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
                                                                                           …………..................................………………………..
ИСКАНЕ
за регистрация на временно сертифициран изпращач по чл. 76х от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от .......................................................................................................................................................................................................
ЕИК ..................................................................................................................................................................................................
представляван от .............................................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава..................... Област .................... Община .................... Населено място .................................................................
Пощенски код ................... Улица .................................................................... Номер ................................................................  
Телефон ........................... Мобилен .......................................... Факс ..........................................................................................
Е-mail .................................................... Уеб адрес ........................................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава.......................... Област .......................... Община .......... Населено място ................................................................
Пощенски код ................. Улица .......................................................... Номер ............................................................................
Телефон .................................. Мобилен ................................... Факс ..........................................................................................
Е-mail .................................................... Уеб адрес ........................................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................
Телефон .......................................... Мобилен .......................... Факс ...........................................................................................
Е-mail ................................................... Уеб адрес .........................................................................................................................
Моля да бъда регистриран като временно сертифициран изпращач.
Съгласно изискванията на чл. 76х, ал. 2 във връзка с чл. 76с, ал. 4 от ЗАДС предоставям следната информация:
1. Точно местонахождение на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки, в случай че разполагат с такъв: .......
2. Вид на акцизните стоки ...............................................................................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
Дата: Име, подпис
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Приложение № 44 към чл. 56р, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВРЕМЕННО СЕРТИФИЦИРАН ИЗПРАЩАЧ
№ ..................
Въз основа на подадено искане вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 76х, ал. 2 във връзка с чл. 76с, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач
........................................................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ................................................................................................................................................................................................. ,
представляван от .............................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава......................... Област ..................... Община ...................... Населено място ..........................................................
Пощенски код ............ Улица ........................................................................................ Номер ...................................................
Адрес на обекта, от който ще се изпращат акцизните стоки:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

Вид на акцизните стоки, които ще се изпращат
Код по КН
Количество на акцизните стоки

 

 

 

 

Дата:     Директор на териториална дирекция:
Дата на връчване:
Приложение № 45 към чл. 56с, ал. 1
Вх. № ....................                                                                   ДО
Дата ................... г.                                                                  ДИРЕКТОРА НА
                                                                                                 ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
                                                                                           ………………………………....................................…..
ИСКАНЕ
за регистрация на временно сертифициран получател по чл. 76ц от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
от ...................................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................................ ,
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ..................................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава...................Област …………....... Община …........ Населено място ................................................................................
Пощенски код ……….. Улица ……......................................................... Номер ..............................................................................  
Телефон ........................... Мобилен ................................. Факс ...................................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава..................... Област ………........ Община ............ Населено място .............................................................................
Пощенски код ……….. Улица .............................................................. Номер ...............................................................................  
Телефон ........................... Мобилен ................................ Факс ....................................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Лице за контакти: ............................................................................................................................................................................
Телефон ........................... Мобилен ................................ Факс ....................................................................................................
Е-mail ................................................ Уеб адрес ............................................................................................................................
Моля да бъда регистриран като временно сертифициран получател.
Съгласно изискванията на чл. 76ц, ал. 2 във връзка с чл. 76у, ал. 4 от ЗАДС предоставям следната информация:
1. Точно местонахождение на обекта, в който ще се получават акцизните стоки ...........................................................
2. Вид на акцизните стоки .......................................................................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за алкохола и алкохолните напитки – алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите – вместимост на потребителската опаковка и продажна цена)
3. Прогнозен обем на получаваните акцизни стоки: ............................................................................................................
Дата:                                                                                                               Име, подпис
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Приложение № 46 към чл. 56с, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВРЕМЕННО СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ
№ ..................
Въз основа на подадено искане вх. № ............... от ............................. и на основание чл. 76ц, ал. 2 във връзка с чл. 76у, ал. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове се издава удостоверение за регистрация на временно сертифициран получател .............
........................................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................................ ,
ЕИК: .................................................................................................................................................................................................  
Седалище и адрес на управление:
Държава.................. Област ........................ Община ........................ Населено място ............................................................
Пощенски код ................... Улица ....................................................................................... Номер .............................................
Адрес на обекта, в който ще се получават акцизните стоки:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 

 

Видове на акцизните стоки, които ще се получават
Код по КН
Количество на акцизните стоки

 

 

 

 

Дата:     Директор на териториална дирекция:
Дата на връчване:“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 56. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този правилник лицата, получили удостоверение за регистриран обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, подават декларация пред компетентното митническо учреждение относно изпълнение на изискванията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) В случай че не бъде подадена декларация по ал. 1, се приема, че лицето не отговаря на условията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
(3) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 директорите на териториални дирекции служебно преиздават удостоверения за регистрирани обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители на лицата, отговарящи на условията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове.
§ 57. До 18 януари 2024 г. веществото Solvent Yellow 124 може да се използва като общ фискален маркер по смисъла на Директива 95/60/EО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин, като равнището на маркиране следва да възлиза на не по-малко от 6 mg и не повече от 9 mg Solvent Yellow 124 на литър енергиен продукт.
§ 58. Правилникът влиза в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, 5, 19, § 21, т. 2, § 23, 25, 34, 36, 53, 54 и 55, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г., и § 29, който влиза в сила от 1 ноември 2023 г.

Източник: Държавен вестник