Вие сте тук

Промени в ЗМИП от 7.05.2019 г. относно декларирането на действителните собственици

Промени в ЗМИП от 7.05.2019 г.

В бр. 37 на ДВ е обнародван ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в преходните и заключителни разпоредби на който се изменят текстове в ЗМИП, касаещи декларирането на действителните собственици на фирмите. 

По-долу е цитиран § 71. на нормативния акт, според който:

...

В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:

„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“;

б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.

...

Разпоредбата е утвърдена от Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред малко преди гласуването на второ четене на закона и с нея на практика се удължава срокът за привеждане на вътрешни правила по ЗМИП в съответствие с изискванията на чл. 101 до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. Също така отпада изпращането в ДАНС на вътрешните правила, което преди корекцията на закона следваше да се извърши до 12 май 2019 г. 

Относно задължението за деклариране на действителните собственици на фирмите, с новите текстове на повторно вписване не подлежат физически лица,  които се явяват крайните действителни собственици на капитала на ЮЛ, принадлежащо на едно или няколко български юридически лица, ако те вече са вписани в Търговския регистър по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица. 

Ако едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица обаче, действителните собственици подлежат на вписване.

Напомняме, че срокът за деклариране изтича на 31 май 2019 г. Още полезна информация по темата вижте ТУК.