деклариране на действителни собственици

Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията

Агенция по вписванията публикува две указания във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Първото разяснява разпоредбите на закона в частта му, касаеща вписването...

Промени относно декларирането на действителните собственици на на фондации и сдружения в ЗИД

В бр.42/28.05.2019 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.  С промените в разпоредбинте на нормативния акт наред с...

Промени в ЗМИП от 7.05.2019 г.

В бр. 37 на ДВ е обнародван ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в преходните и заключителни разпоредби на който се изменят текстове в...

Декларирането на действителните собственици на фирмите започва от 1 февруари 2019 г.

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Задължението на бизнеса да обяви...

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Финансовото министерство публикува днес за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в...