Вие сте тук

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Дата на приемане: 12.03.2014 г.

Брой/година Държавен вестник: 27/2014

М О Т И В И 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда  се предлагат промени, свързани с нормативното уреждане на: 

1. Част от предложенията на правителството от втория пакет от  мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, одобрен с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г. 

2. Договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост. 

3. Възможност за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на работодателите във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор и регламентиране на случаите, в които Националната агенция за приходите да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор. 

Относно мерките за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса 

С изменение в чл. 149 от КТ се предлага работодателите да отчитат пред инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега – всяко полугодие. Срокът, до който работодателите ще трябва да отчитат положения извънреден труд през календарната година, е до 31 януари на следващата календарна година. 

С изменение в КТ през 2010 г. се създаде възможност за работника или служителя да подава заявлението си за прекратяване на трудовия договор в инспекцията по труда, в случаите когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, посочен в трудовия договор. Заявлението може да се подава само на място в инспекцията по труда, като не са регламентирани други възможности. С изменението в чл. 327, ал. 2 от КТ се създава възможност работникът или служителят да изпрати своето заявление в инспекцията по труда с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.

В Кодекса на труда е регламентирано задължението на работодателите да осигуряват за нуждите на контрола за спазване на трудовото законодателство прошнуровани отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. Практиката на инспекцията по труда показва, че режимът на заверка на ревизионната книга създава излишни затруднения както за работодателите, така и за инспекторите по труда. Практиката показва още, че връчването на акта за установяване на административно нарушение чрез вписване на съдържанието му в ревизионната книга, съдът възприема като нередовно. 

С оглед възможностите на електронните технологии, предложението за отмяна на чл. 408 и на чл. 416, ал. 2 от КТ отчита излишните затруднения за работодателите и е съобразено с практиката на контролните органи на инспекцията по труда и със съдебната практика. 

Относно договора за стажуване

Предложените промени в частта, с която се регламентира договорът за стажуване като особен вид трудов договор, са част от мерките в подкрепа на младежката заетост, които се реализират в рамките на инициативите за изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на Гаранция за младежта.

Липсата на професионален опит и на практически умения са сред основните фактори за високото равнище на безработицата сред младите хора. Осигуряването на възможности за стаж на квалифицираните млади хора има ключово значение за интегрирането им на пазара на труда. Чрез реализирането на стажове теоретичните знания, уменията и компетентностите, придобити в системата на образованието и обучението, се допълват с практически опит и умения, които младите хора усвояват в процеса на работа. Осигуряването на работни места за стажуване на млади специалисти е възможност за работодателите да привличат нови специалисти.

Законопроектът предвижда регламентиране на трудовия договор с условие за стажуване като самостоятелен вид трудов договор в глава единадесета „Професионална квалификация” на Кодекса на труда. 

Съгласно законопроекта стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност. Предлагат се текстове, съгласно които работодателите ще могат да сключват трудов договор с условие за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които са завършили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Предвижда се такъв договор с едно и също лице да се сключва само веднъж. Извън обхвата на КТ остават другите видове стажове - стажове в рамките на образователните програми, задължителните стажове, свързани с правото да се упражняват определени професии, стажовете като елемент на активната политика на пазара на труда и международните стажове. 

Законопроектът предвижда младежите да се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Конкретната продължителност, начинът и формата, чрез които ще се усвояват практически умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, възнаграждението и други въпроси, свързани със стажуването, ще се договарят между страните по договора. 

За да се гарантира качественото провеждане на стажовете, са регламентирани изискванията относно квалификацията и професионалния опит на наставника. Необходимо е наставникът да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат с допълнително споразумение.

Предвижда се в 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят да издава на лицето, което е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.

Стажантите ще се ползват с всички права на работещите по трудово правоотношение, в т.ч. правото на безопасни и здравословни условия на труд, синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и др. 

Предлагат се промени и в разпоредбите на Кодекса на труда, регламентиращи договора за ученичество, с оглед тяхното осъвременяване и прецизиране. Новата разпоредба на чл. 231, ал. 1 регламентира провеждането на изпит, чрез който се установява резултатът от обучението съобразно неговото съдържание и вид. При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът ще се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение, а в останалите случаи – при условия и по ред, определени от работодателя съобразно спецификата на обучението.

Относно правомощието на контролните органи да дават задължителни предписания и служебното заличаване на подадени уведомления

Целта на предложените изменения и допълнения в чл. 402 и 404 е да се създаде правна възможност за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор и регламентиране на случаите, в които Националната агенция за приходите да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор. 

В чл. 404, ал. 1 от КТ се създават две нови принудителни административни мерки. 

С предложената мярка в т. 10 се регламентира правомощието на контролните органи на инспекцията по труда да дават задължително за изпълнение предписание в случаите по чл. 62, ал. 4 от КТ (след установения 

3-дневен срок уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание). Към настоящия момент в чл. 404 от КТ няма предвидена принудителна административна мярка, която да бъде прилагана в изпълнение на чл. 62, ал. 4 от КТ. Ето защо е необходимо създаването на нова принудителна административна мярка, която изрично да даде право на контролните органи да я прилагат, когато при проверка установят, че е налице фактическата обстановка, предвидена в чл. 62, ал. 4 от КТ.

С предложената мярка в т. 11 от чл. 404, ал. 1 от КТ се регламентира правомощието на контролните органи да дават задължително за изпълнение предписание на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за заличаване на изпратено преди това уведомление за сключен трудов договор, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Това се налага поради факта, че през последните години са констатирани голям брой случаи на злоупотреба с личните данни на работници и служители, при което името и единният граждански номер се използват, за да бъде извършена регистрация на трудов договор, без такъв да е сключван между страните, посочени в подаденото уведомление. 

Новата разпоредба на чл. 402, ал. 3 има за цел да регламентира правната възможност за извършване на служебно заличаване на записи за сключени трудови договори. Когато работодателят не изпълни в срок даденото му задължително предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11, инспекцията по труда ще уведомява Националната агенция за приходите за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор, тъй като няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Инспекцията по труда ще уведомява Националната агенция за приходите за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор и когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление на работодателя. В този случай съгласно предложената нова ал. 4 в чл. 404 задължителното предписание се смята за връчено в деня на издаването му.

Промените, предложени в Кодекса на труда във връзка със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори, защитават правата и гарантират интересите на работниците и служителите. Чрез тях ще бъдат предотвратени последиците от фигуриращ в регистъра на Националната агенция за приходите запис за сключен трудов договор, когато работникът отрича да е сключвал с работодателя трудов договор, а работодателят не може да бъде намерен или дори когато е намерен, той също отрича да е подавал уведомление и фактически и документално не може да се установи, че между страните е възниквало трудово правоотношение. 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Пламен Орешарски

Източник: http://www.parliament.bg

Сваляне на прикачените файлове: