Вие сте тук

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

 Закона за кадастъра и имотния регистър

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Дата на приемане: 29.05.2014 г.

Брой/година Държавен вестник: 49/2014

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и облекчаване на обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра и защита срещу бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики.

Взети са под внимание текстове от предходни, но неприети законопроекти, които са особено належащи и важни за прилагането на закона, като са доразвити.

Проектът на ЗИД на ЗКИР обхваща главно „кадастър” и отразява практическия опит по прилагането на закона през последните години. Този проект е разглеждан на работни срещи с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Камарата на инженерите по геодезия, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Асоциацията на геодезическите фирми, експерти в областта на кадастъра, на Министерство на правосъдието, на съдиите по вписванията и други.

Една от основните цели по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри е да обслужва и имотния регистър, т.е. да се подобри обслужването на собственици на имоти, на участници в инвестиционния процес и на централната и на местна власт.   С   този проект на ЗИД на ЗКИР се постига :

- прекратяване на дискриминационната практика, относно националност на физически и юридически лица, доставчици на услуги свързани с кадастъра и имотния регистър и изпълнение на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услуги на вътрешния пазар. По този начин се създава възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна на Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- правоспособното лице може да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано като търговец по Търговския закон;

- въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Специализираните карти ще съдържат информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, водни площи и течения и други в урбанизираните територии. Възможността за едновременното им изработване с кадастралната карта ще водят до значителни икономии на финансови средства;

- предлагат се изменения на текстовете в глава пета, относно създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които да облекчат режима за одобряване, съкращаване на срокове и намаляване допустими грешки;

- новите текстовете в глава шеста, относно поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние дават възможност за намаляване на бюрократичността и по-бързо обслужване на собствениците. Определени са случаите, в които измененията се извършват без издаване на заповед. Със заповед ще се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри единствено при наличие на непълнота или грешка, като с цел ускоряване на процедурата отпада изискването за издаване и на акт за непълнота и грешка;

- дадена е възможност за безвъзмездно получаване на данни, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез информационната й система, като данните за точките от геодезическата основа на кадастралната карта и кадастралните регистри;

 - с цел осигуряване на превенция и сигурност при изпълнение на задълженията по закона от физическите и длъжностните лица, размера на глобите в административно-наказателните разпоредби са увеличени;

- регламентирани са принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове във връзка с изискването по чл.116а на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 / 2012 г.), както и за оценка на точността при трасиране на място на елементи от тези планове. Наличието на такива принципи, ще подпомогне практиката при оцифряване на действащите устройствени планове, както и ще ограничи значително воденето на спорове в съда;

- регламентирана е възможност кадастралната карта и кадастралните регистри да могат да бъдат финансирани и със средства на общинските администрации.

Като цяло законопроектът включва и редица нови принципи или подобрения, а именно:

- обект на кадастъра ще бъдат и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект, както и самите самостоятелните обекти в тях;

- в кадастъра ще се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт. Кадастралните данни за недвижимите имоти ще бъдат допълвани с данни за сервитути, право на преминаване, охранителни зони и други ограничения върху недвижимите имоти. Данните за зоните на ограничения ще се предават на АГКК от ведомствата и юридическите лица, които ги създават, в процеса на поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- обменът на данни между информационните системи на кадастъра, на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), на Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), на Търговския регистър и на регистрите на държавните и общинските имоти, вкл. и с имотния регистър, и предоставянето на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” ще бъде безвъзмезден;

- регламентирани са случаите на безвъзмездно получаване на данни за актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри и съответно безвъзмездното предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини, необходими при изпълнение на правомощията им, определени със закон. Данните в кадастъра и имотния регистър са регламентират като собственост на държавата, независимо от източника на финансиране (държава, община, физическо или юридическо лице);

- при недостатъчно осигурени финансови средства от държавата или за територии, които не са включени в програмите, дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъдат финансирани и със средства на общините;

- с цел подобряване на административното обслужване, осъществявано от Агенцията по геодезия картография и кадастър, се създава възможност за обслужване в други населени места, освен предвидените досега със закона в седалищата на районните съдилища. Официални документи могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия имот. Услугите от кадастъра могат да бъдат заявявани и получавани и по електронен път. Осигурена е възможност и за безплатно разглеждане и търсене на обекти на кадастъра чрез интернет;

- създадена е норма, която дава възможност на нотариусите, използвайки  информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп.

За синхронизиране на законопроекта с разпоредби в други закони, са предложени изменения и допълнения на Закона за геодезията и картографията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за водите, Закона за културното наследство и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Източник: http://www.parliament.bg

 

Сваляне на прикачените файлове: