Вие сте тук

Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Закона за подпомагане на земеделските производители

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Дата на приемане: 30.04.2014 г.

Брой/година Държавен вестник: 40/2014

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

Законът за подпомагане на земеделските производители урежда прилагането в България на Схемата за единно плащане на площ, която се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Това е европейската схема за подпомагане, от която се възползват най-голям брой бенефициенти, като през тази година кандидатите за подпомагане са над 90 хиляди. Тъй като Схемата за единно плащане на площ е максимално опростена и достъпна, степента на усвояемост на средствата по нея е над 90%. Въпреки тези показатели, при прилагане на Схемата за единно плащане на площ съществуват редица проблеми. Един от тях е установяването на действителните ползватели на заявените площи. Освен това е необходимо да се въведе забрана за разораване на пасищата и за промяна на трайното им предназначение за ползване, тъй като в законодателството на ЕС е въведено задължително процентно съотношение между общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани и постоянните пасища, което всяка държава-членка следва да поддържа. Решаването на тези проблем налага изменение на  Закона за подпомагане на земеделските производители, поради следните причини:

1. Основно изискване на европейското законодателство за получаване на директни плащания по Схемата за единно плащане на площ, което е отразено и в закона, е кандидатът за подпомагане да ползва заявените площи, като ги поддържа в добро земеделско състояние. Във връзка с това Законът за подпомагане на земеделските производители трябва да определи кой е действителният ползвател на земеделските площи и съответно, кой може да ги заявява за подпомагане. За постигане на тази цел трябва да се даде определение на ползвател на земеделски площи и да се определят документите, с които може да се доказва ползването. Чрез определянето на статута на ползвател на земеделски площи и начинът на доказване на този статут, от една страна ще се противодейства на опитите за незаконно ползване на средства от европейските фондове, а от друга се въвеждат критерии за определяне на подлежащите на подпомагане бенефициенти.

За да се гарантира ефективно установяване на ползвателите на земеделските земи, кандидатстването за подпамагане трябва да се обвърже с предварителна регистрация на правните основания за ползване на заявяваните земеделски площи в специализиран софтуерен продукт. Именно чрез софтуерния продукт ще се  определи кой ползва съответните площи и може да кандидатства с тях за подпомагане. Една от функциите на този продукт е да подпомогне администрирането и контрола на директните плащания чрез Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, затова неговата връзка с ИСАК е регламентирана в закона. Логична последица от това е законът да постанови, че по Схемата за единно плащане на площ може да се кандидатства само с площи, които фигурират в софтуерния продукт на името на кандидата за подпомагане.

2. Необходимо е създаване на правен режим за опазване на постоянните пасища и ливадите. Законодателството на ЕС въвежда задължение за държавите-членки, да гарантират поддържането на съотношението на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска площ, както и че това съотношение  няма да намалее за сметка на постоянни пасища с повече от 10 % спрямо съотношението за референтната година, която за България е 2007 г. Тези изисквания следва да намерят специфична и по-подробна уредба в националното законодателство, включително чрез създаване на правила за извършване на контрол и за налагане на санкции при неспазване на забраните. Нужно е също така създаването на специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" да бъде уредено в закона и да бъдат разписани текстове за проверките и санкции.

3. Необходимо е да бъдат опростени процедурите за прилагане на националните доплащания, като се премахнат предвидени в закона излишни актове на държавни органи. Националните доплащания се одобряват от Европейската комисия, а размерът на средствата по тях се определя ежегодно с бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. 

4. С цел намиране на допълнителни източници за финансиране на Държавен фонд „Земеделие”, трябва да се уреди използването на предвидените в законодателството на ЕС възможности част от наложените санкции на бенефициентите да останат в държавата членка. За намаляване на разходите за принудително събиране на неправомерно получени суми, следва да се предвиди възможност за тези, които не надвишават левовата равностойност на 100 евро, Държавен фонд „Земеделие” да не предприема принудителни действия

Изменението и допълнението на Закона за подпомагане на земеделските производители е насочено към постигане на следните цели:

  • Да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ за земеделски земи без правно основание за тяхното ползване и без знанието и съгласието на техните собственици;
  • Да се сведат до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и се създаде надеждна база данни за лицата, които ползват земеделските площи, включени в Интегрираната система за администриране и контрол и за срока на тяхното ползване;
  • Спазване на нормативно установени изисквания за поддържане на постоянни пасища.

В Закона за подпомагане на земеделските производители са предвидени следните по-важни изменения и допълнения:

В чл. 14, ал. 1 се създават нови т. 14 и т. 15, които определят какъв процент от сумите, получени в резултат на намаления и изключвания, при прилагане на кръстосаното съответствие, както и възстановените от бенефициенти суми, вследствие на нередности или небрежност, ще се считат за приход на ДФЗ. В чл. 41 се определя кои лица са позватели на земеделски земи, които могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ и изчерпателно са изброени актовете за доказване на правно основание за ползване на земеделски земи. Предвидено е задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи. Създава се нов чл. 33а, с който се дава възможност министърът на земеделието и храните със заповед да одобри обхвата на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", урежда се начинът на обновяване на данните по отношение на слоя, извършването на теренните проверки и правомощията на министъра на земеделието и храните по отношение на тях. С ал. 3 на чл. 33а се създава слой „Постоянни пасища”. Включените в слоя площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Прецизирани са основанията, на който Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания. Създава се нов чл. 49п, с който се забранява на заявителите да преобразуват и разорават постоянните пасища. В глава пета „Административно наказателни разпоредби” се създава нов чл. 49а, който предвижда парична санкция за неспазване на тази забрана и чл. 52, с който се уреждат санкции, свързани с предоставянето на ваучери за гориво. В Допълнителната разпоредба се създава определение на кръстосано съответствие.

С прилагането на измененията и допълненията на Закона за подпомагане на земеделските производители се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

1. Ликвидиране на практиката за заявяване за подпомагане с директни плащания на земеделски площи, които кандидатите за подпомагане ползват без знанието или съгласието на техните собственици. 

2. Свеждане до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и създаване на надеждна информационна база данни за ползвателите на земеделските парцели, включени в Интегрираната система за администриране и контрол, което ще повиши качеството на администрирането и контрола на схемите за подпомагане.

3. Свеждане до минимум случаите на преобразуване и разораване на постоянни пасища, от там и спазване на изискванията на европейското законодателство за поддържане на постоянно съотношение между заявените земеделски площи и постоянните пасища. 

4. Максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания.

Източник: http://www.parliament.bg