Вие сте тук

150 млн. евро за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление"

150 млн. евро за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление"

150 млн. евро по ОПДУ са за въвеждане на електронното управление.

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър съобщи по време на конференцията „Административна реформа чрез е-управление", че за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) са предвидени приблизително 150 млн. евро.

В периода 2014-2020 г. приоритет за финансиране по ОПДУ ще бъде изграждането на Единен системен интегратор, развитието на различни информационни системи, доизграждането и свързването на ключови регистри на администрацията, осигуряването на оперативна съвместимост на регистрите, въвеждането на електронни обществени поръчки и др.

Общо по приоритетна ос III са сключени 144 договора като 57 проекта от тях вече са приключили. В резултат на тези проекти:

  • 104 администрации са въвели система за вътрешен електронен документооборот;
  •  4 са новоразработени/обновени информационни системи за съдебната власт;
  •  2196 административни услуги вече се предоставят онлайн.

Към момента бюджетът по приоритетна ос III на ОПАК: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" е наддоговорен с 119%, а изплатените средства са малко над 63%. 

Стремежът е окончателно да се въведе електронното управление в администрацията, в това число и секторни системи като е-възлагане, е-митници, е-здравеопазване и др.


Източник: http://www.minfin.bg