Вие сте тук

Бизнес и синдикати с възражения относно предложенията за промени в Кодекса на труда и КСО

Бизнес и синдикати с възражения относно предложенията за промени в Кодекса на труда и КСО

На заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество вчера тема за обсъждане бяха проектите за промени в Кодекса на труда, предвиждащи гъвкав работен ден и въвеждане на еднодневни договори в земеделието.

Другият дискусионен въпрос беше пенсионната реформа и предложението за увеличаване на пенсионната възраст на служителите в сектор “Сигурност”, което предизвика негативна реакция от страна на синдикатите в сектора.

Във връзка с промените в трудовото законодателство, предложени от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, представителите на бизнеса в лицето на БСК и АИКБ внесоха официални становища по  проектите на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване (Позицията на БСК можете да видите тукстановището на АИКБ е публикувано тук.). 

Трите мерки – еднодневните трудови договори, гъвкавото работно време и въвеждането на еднакъв платен отпуск за отглеждането на всяко поредно дете, предизвикаха широка дискусия между социалните партньори. От Асоциация на индустриалния капитал в България подхождат с редица резерви към режима на осигуряване, свързан с регламентирането на сезонния селскостопански труд чрез сключване на трудови договори за един ден в основна икономическа дейност „Растениевъдство“. В становището, адресирано до социалния министър, е посочено: "Според нас съпътстващите полагането на този труд разходи следва да бъдат ограничени до данък по ЗДДФЛ, здравна осигуровка и осигуровка за фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Това ни виждане следва от вида на полагания труд и характера и естеството на работа. Считаме, че не е необходимо да се заплаща вноска за фонд “Пенсии”, дори само на основание факта, че съгласно ал. 1 този труд не се зачита за трудов стаж. Допълнителен аргумент е, че за да получи практическа реализация предлаганата еднодневна работа, тя трябва да е привлекателна и за двете страни, а не да води до допълнителни свързани разходи, които да демотивират потенциалните заинтересовани лица. В тази връзка възразяваме и предлагаме се измени в посочения смисъл предложеното с §13 създаване на нова ал. 10 в чл. 4 на КСО относно обхвата на осигуряване, както и да отпадне предвиденото с § 15 (новата ал. 10 в чл. 20 на ЗНЗ) задължение за уведомяване на съответната дирекция „Бюро по труда“ от положилите труд по чл. 114а лица. Накратко – за да сработи предлаганата удачна мярка, тя трябва да отговаря кумулативно на две условия - да не е свързана с ограничаване на права, нито със значително увеличаване на задължения за която и да било от страните. В този смисъл подкрепяме решението лицата, които полагат труд по време на сезонната селскостопанска работа, да не бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават, както и да имат право да ползват пълния набор от посреднически услуги по Закона за насърчаване на заетостта. " 

Според БСК сключването на еднодневни трудови договори ще създаде известни облекчения за работодателите, доколкото отпада задължението за уведомяване на НАП/ГИТ за издаване на заповед за прекратяване на трудовия договор, връчване на длъжностна характеристика и др. В позицията си обаче представителите на бизнес организацията подчертават: "В същото време се затруднява счетоводното отчитане, поради необходимостта от ежедневни разчети по извършените плащания. Не отпадат и други задължения спрямо осигурените лица – ежемесечното подаване на декларация обр. 1 и 6 по Наредба №8/МФ, подаване на част от информацията за трудовото правоотношение по Наредба №5 на МТСП, необходимост от приспадане или допълнително изравняващо месечно плащане спрямо надвнесени/недостигащи авансови вноски и др. Съществува и риск от осигурителни измами, предвид възможността за краткосрочно осигуряване (до един ден) за риска от трудова злополука и получаване на съответни обезщетения за до 90 дни. Това налага да се предвидят допълнителни ограничения и възпиращ размер на глобите и санкциите при злоупотреби с предвидените права, както и да се осигури ефективен допълнителен контрол." 

Резерви и забележки към нормативното уреждане на краткотрайна сезонна селскостопанска работа чрез предложените нови текстове в Кодекса на труда има и в становището на КНСБ. От синдикалната организация настояват действието на новосъздадения чл. 114а КТ и свързаните с него изменения в осигурителните закони да бъде ограничено до края на настоящата 2015 г. "Това е наложително и обосновано предвид рисковете, които крият подобни, непроверени в практиката норми, чието действие има смисъл само в активния селскостопански сезон.", отбелязват синдикалистите и допълват: "Няма никаква пречка при добросъвестно, комплексно наблюдение и преценка на резултатите от приложението на чл. 114а КТ и съответната наредба, в началото на следващата година да се инициират промени, както в съответните закони, така и в съпътстващата обезпечаваща приложението им наредба, които ще стабилизират правната уредба и ще превърнат „пилотния“ на този етап модел в утвърден и траен режим на възникване на трудови правоотношения в този режим. Това, според нас, изрично следва да се предвиди и отбележи и в мотивите към законопроекта."

Относно предложените изменения и допълнения на чл. 139 от КТ, с които се създава правна възможност за по-голяма гъвкавост на заетостта и работното време за работника/служителя, изработване по негова преценка и разпределение на пълното работно време в рамките на работната седмица, принципна подкрепа е получена от представителите на бизнеса. 

Представителите на синдикалните организации обаче не приемат допълненията в чл. 139 от КТ в предложения вид, включително и преработените след заседанието на Комисията по трудово законодателство към НСТС. 

Пакетът от предложения за промени в пенсионната система е другата ключова тема, обсъждана на заседанието на НСТС вчера. По думите на министър Калфин: „Базата на съгласието, което постигнахме с тристранните партньори по предложените промени в изменението на Кодекса за социално осигуряване в хода на няколко месеца сериозни преговори, ни дава възможност да влезем в Народното събрание с добре обсъден законопроект. Имаме теми на съгласие и със синдикатите и с работодателите, които са в няколко основни направления. Получихме подкрепата им за това, че е необходимо да има промяна на настоящата система. Подкрепят ни и за това, че представяме един цялостен пакет от мерки, а не отделни фрагментарни положения. Подкрепят ни и в това, че с тези промени не приключваме работата по промяна в пенсионния модел, защото ни предстои изработването на предложения за промяна в системата на инвалидните пенсии, промяна в закона, който урежда работата на пенсионните фондове, както и по изработване на обективните критерии за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход“

Остри възражения както от страна на синдикати, така и от работодателските организации има по конкретни предложения. "От страна на синдикатите, това е повишаването на възрастта, особено за категорийните работници, а от страна на работодателските организации – повишаването на размера на осигурителните вноски.", обобщи социалният министър.