Вие сте тук

Данъчни преференции и облекчения в България - анализ на МФ за 2017 г.

Данъчни преференции и облекчения в България - анализ на МФ за 2017 г.

Дирекция „Данъчна политика" в МФ е изготвила преглед на всички действащи данъчни преференции, данъчни облекчения и преференциални данъчни режими, регламентирани в Закона за ДДС, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане  и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Документът е публикуван в интернет страницата на финансовото министерство. В него е обобщена информация относно законовата регламентация, същността и целта на съответната данъчна преференция/облекчени/режим, както и кои са лицата, които могат да се възползват и при какви условия. От МФ посочват, че целта на прегледа е да повиши информираността на обществото за системата от данъчни облекчения за съответната финансова година, както и да подпомогне данъчно задължените лица при практическото прилагане на нормативната уредба в тази област. 

От институцията информират още, че в документа са отразени и направените през последните няколко години изменения в данъчните закони в областта на преференциите. Разгледано е също така  въведеното от 2017 г. данъчно облекчение за извършени безкасови плащания, с което се предоставя възможност физическите лица да ползват данъчно облекчение в размер до 500 лв. от дължимия данък, когато през годината са извършвали разплащанията си безкасово. 

Пълния анализ на МФ можете да изтеглите и от линка по-долу: 


Източник: МФ