Вие сте тук

Дискусиите за пенсионната реформа продължават днес при социалния министър Ивайло Калфин

Дискусиите за пенсионната реформа продължават днес при социалния министър Ивайло Калфин

Втората среща за дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, ще бъде проведена днес, 27 януари. Серията от консултации, свързана с предложенията за промени в пенсионната система, е инициирана от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 

Като участници в днешното обсъждане са поканени представители на всички парламентарно представени партии, социалните партньори на правителството, както и представители на Министерство на финансите, НОИ, НАП, КФН. Срещата ще е продължение на започналите миналия вторник, 20 януари, консултации за пенсионната реформа, целящи изграждането на стратегия за дългосрочни решения, които по думите на министър Калфин да бъдат "максимално поносими, максимално предвидими и да не създават предпоставки за промяна“. 

На първата от серията дискусии са обсъждани три основни точки - нарастването на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Безработица“, промените във възрастта за пенсиониране и необходимия стаж, както и промените в размера на максималния осигурителен доходи за земеделските производители. Категорично е несъгласието от страна на работодателите с предложението за увеличаване на осигуровките, въпреки че по думите на социалния министър предвидените суми са такива, че при осигуряване върху 1000 лв., работодателят трябва да внесе 3 лв., а работникът 2 лв. Числата на практика са незначителни за тези, които се осигуряват. Относно предложеното плавно повишаване на възрастта за пенсия и стаж през следващите над 20 години при първата консултационна среща също отзивите са различни, но преобладаваща е позицията, че съществува необходимост от промяна в тази посока. По въпроса за осигуряването на земеделските производители, също дискутиран на 20 януари, предложението на МТСП включва повишаване размера на минималния осигурителен доход до достигане на размерите, определени за самоосигуряващите се лица. 

В контекста на реформите в пенсионната система, в края на миналата седмица Министерство на финансите публикува  предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /ДФГУДПС. В мотивите към проекта е посочено, че с предложените промени се доизграждат и разширяват първоначално направените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи въведеното право на избор от 1 януари 2015 г. осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват или само за пожизнена пенсия във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, или и в универсален пенсионен фонд (УПФ). В становището си от БСК коментират, че в настоящия проект за промени т. нар. „право на избор“ е в много по-голяма степен гарантирано, като най-същественото е, че то не е ограничено до един път в рамките на целия период на осигуряване, а е дадена възможност да бъде упражнявано многократно. Положителен момент е и връщането на принципа на служебно разпределение на лицата, неизбрали в съответния срок универсален пенсионен фонд (УПФ). С промените в чл.4б се рагламентира и периодът, в който могат да се правят промени в избора между УПФ и фонд „Пенсии“ на ДОО ((3) Осигуряването по реда на ал. 1 или 2 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Лицата по ал. 1 или 2 могат да упражнят отново правото си на избор след изтичане на 1 година от възникване на осигуряването. (4) Лицата могат да направят избор на осигуряване по ал. 1 или 2 не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1.)

В публикуваните в сайта на МФ Предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване са предвидени изменения и на чл. 70, където с нови ал. 7 и ал.8 се регламентира намаляване на индивидуалния коефициент за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд. Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, с изключение на случаите, в които на лицето е отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост (ал.8). 

Другият пряко свързан с пенсионната система закон, в който са предложени промени, е Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, популярен като „Сребърен фонд". Предвижда се създаването на нов чл.11а, според който във фонда постъпват сумите от индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове за лицата, които са избрали да се осигуряват за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ал.1). В случай, че лицата по ал. 1 изберат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, получените средства по ал. 1 се прехвърлят в избрания универсален пенсионен фонд (ал.2).

Според прессъобщението на финансовото министерство предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО. Те ще бъдат основа за провеждане на ползотворна дискусия и широк обществен дебат, чиято цел  е да се постигне максимален консенсус и дългосрочно решение на  въпросите на пенсионната система в обявения срок - 31 март 2015 година.


Източник: Министерство на финансите, МТСП