Вие сте тук

Гърция няма да облага с 26% данък сделки и трансакции с източник България

Гърция няма да облага с 26% данък сделки и трансакции с източник България

С приетия от гръцкия парламент в края на миналата седмица закон за ратифициране на Третата спасителна програма са отменени и данъчните разпоредби, в които се предвиждаше облагане с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник България

С поставянето на България в списъка на държавите с преференциален данъчен режим заедно с още две държави-членки на ЕС - Ирландия и Кипър, страната ни попадна в обхвата на действие на изменената разпоредба на чл.23, буква "м" от Кодекса за подоходно облагане на Република Гърция, според която не се признават за данъчни цели разходите, направени в полза на физическо или юридическо лице, регистрирано в държава с преференциален данъчен режим, освен ако данъчно задълженото лице не докаже реалност на разходите и същите не са направени с цел прехвърляне на печалба, доходи или капитали за укриването на данъци. За да бъдат признати съответните разходи за данъчни цели, за същите се въвежда данък при източника в размер на 26 %. Промените трябваше да започнат да се прилагат ефективно от 1 септември 2015 г. 

На практика това щеше да се отрази изключително негативно върху дружествата, регистрирани в България, които осъществяват внос от Гърция, независимо дали са с гръцко дялово участие, или са изцяло български. Въвеждането на 26 % данък при източника би засегнало както гръцките контрагенти, които трябва да заплащат по-висока данъчна ставка за стоки или услуги от България, така и българските фирми, осъществяващи транспортни услуги в Гърция.  

Несъгласието си с новите данъчни разпоредби в гръцкото законодателство за подоходно облагане България заяви официално в края на месец март, когато финансовият министър адресира писмено позицията на страната ни до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. След процедурата по разглеждане на жалбата и изслушване на българската страна в края на юнизаключението на Европейската комисия е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мотивираното становище на ЕК е обявено на 3 август и е изпратено до двете заинтересовани страни. 

В официалното прессъобщение на финансовото министерство се посочва, че България е удовлетворена от отмяната на спорния 26-процентен данък. Страната ни не е завела дело в Съда на ЕС въпреки предоставената възможност, тъй като е очаквала реализирането на заявеното от гръцка страна намерение данъкът да бъде отменен.