Вие сте тук

Изцяло електронен ще бъде регистър БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г.

Изцяло електронен ще бъде регистър БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г.

С приетите вчера от Министерски съвет промени в Закона за регистър БУЛСТАТ се предвижда регистъра да стане изцяло електронен от началото на следващата година. Законопроектът е на Министерство на правосъдието и беше предложен за обществено обсъждане през април.

Вносителите му посочват в мотивите си, че предвижданите изменения и допълнения са съобразени и целят намаляването на административната тежест върху бизнеса и гражданите.

От 1 януари 2016 г. в регистър БУЛСТАТ ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване. Пълната електронизация ще позволи заявления за вписване дамогат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата и да бъдат разглеждани в определения от закона еднодневен срок. В съобщенито, публикувано в интернет страницата на Агенция по вписванията, е отбелязано още, че регистърът ще бъде изграден като единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти. Изключение е предвидено за вписаните в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ, чиито данни съдържат класифицирана информация. Ще отпадане и изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и електронно достъпна на страниците на регистъра. Заявления и искания ще могат да бъдат подавани по електронен път, като с новата нормативна уредба се регламентира тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. Текстовете на закона предвиждат възможност за даване на указания на заявителите за отстраняване на допуснати нередовности в случаите, когато към заявлението не са приложени всички необходими документи. От Агенция по вписванията поясняват, че указанията ще се оповестяват по електронната партида на лицето, а когато е подадено заявление за регистрация – на електронната страница на Агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра.

С приетите промени се предоставя възможност за обжалване на отказите за вписване в регистъра по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Окръжните съдилища ще трябва да предоставят на съответните служби по регистрация решенията за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци, като това отново ще става по електронен път.

Информация за наличие или липса на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ ще може да се получи напълно безплатно по електронен път. Справките ще се правят по:

  • Името или ЕИК, съответно ЕГН на субектите, подлежащи на вписване;
  • Фирмено дело/година/окръжен съд;
  • По всяко вписано обстоятелство, както и за свързаност на субектите.

От Агенция по вписванията уточняват, че единствено в случаите, когато се извършват писмени справки и се издават удостоверения от служители, ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.

Новост е и забраната за изискване на доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ, при условие, че е посочен ЕИК по БУЛСТАТ. Тя е регламентирана в новата ал. 4 на чл. 6 и касае съда, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките. Предвидената санкция в случай на нарушение на това задължение е глоба от 100 до 500 лв.


Източник: Агенция по вписванията