Вие сте тук

Как ще кандидатстват фирмите по първата процедура от ОПИК 2014-2020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Как ще кандидатстват фирмите по първата процедура от ОПИК 2014-2020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

С обществено обсъждане стартира първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

"Това е първата процедура по оперативна програма, която стартира прозрачно, чрез публично обсъждане, за първи път имаме обратна връзка от страна на бизнеса и на тези, които ще кандидатстват по програмата", посочва министърът на икономиката Божидар Лукарски на вчерашната пресконференцията, на която са представени насоките за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

"Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по първата мярка от новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност", подчертава още министър Лукарски. По думите му безпристрастността на оценката и липсата на субективизъм са гарантирани от заложените в насоките за кандидатстване количествено измерими критерии, за сметка на качествените. Ще се търси балансираност между оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план.  Проектите ще преминат през преценка на административното съответствие, допустимост, техническа и финансова оценка. По думите на министъра фирмите, които имат нискоефективни проектище възстановяват европейските средства. „Ако в рамките на три приключили финансови години след окончателното плащане на безвъзмездната помощ фирмата не постигне най-малко 75% от стойността за поне два от индикаторите за изпълнение, управляващият орган на оперативната програма ще изиска възстановяване на от 5% до 25% от реално платения грант", подчертава Лукарски. „Предвидено е засилване на механизмите за наблюдение и контрол на изпълнението на заложените в проектното предложение цели и индикатори както на етап изпълнение, така и след физическото приключване и отчитане на проектите”, отбелязва той.

Първата процедура от ОПИК 2014-2020 е насочена към подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, като за целта са предвидени 150 млн. евро безвъзмездната финансова помощ. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лвМаксималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия.

"Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране, които получават допълнителни 5 точки, както обещахме. Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация.", посочва икономическият министър. 

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване - 30 юни, 31 август, 30 октомври. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 200 хил. лева, малките - най-малко 1  млн. лева, а средните - минимум 6 млн. лв.

На пресконференцията вчера министър Лукарски поясни, че фирмите, които са кандидатствали и са спечелили проекти по миналия програмен период на програмата, ще имат право да кандидатстват отново, но ще получават по-малко точки в зависимост от това колко проекта са осъществили и на каква стойност. По думите на Лукарски целта е фирмите да развиват устойчив бизнес, а не да разчитат само на европейски средства.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. 

До до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg компаниите могат да отправят своите забележки и коментари по насоките за кандидатстване.  Очаква се процедурата да се отвари седмица след това.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е публикуван тук. Може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу. 


Източник: Министерство на икономиката