Вие сте тук

Какви ще са размерите на осигуровките, обезщетенията и пенсиите според проектобюджета на ДОО за 2017 г.

Какви ще са размерите на осигуровките, обезщетенията и пенсиите според проектобюджета на ДОО за 2017 г.

Проектът за бюджета на ДОО, с който се регламентира как ще се осигуряваме през следващата година, какви ще са размерите на обезщетенията за безработица, временна неработоспособност, раждане и отглеждане на дете, колко ще е пенсията за осигурителен стаж и възраст, получи одобрението на правителството в края на октомври и очаква гласуването си в НС. 

В редовете по-долу сме систематизирали информация за осигурителния доход, съотношения и размери на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване през 2017 г.. Относно политиката по разходите, проектобюджетът не предвижда промени в изплащането на обезщетения, а минималните пенсии ще бъдат скромно увеличени от 1 юли 2017 г.

Размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:

 • Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица: 

а) до 5400 лв. - 460 лв.; 

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.; 

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.; 

г) над 7500 лв. - 600 лв. 

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.
 • Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
 • Минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии - фиксирани са в приложение № 1 (ще го намерите в прикачения файл по-долу). Средното увеличение е 2,6 на сто за 2017 г. в сравнение с 2016 г. Ръстът се дължи на новия размер на минималната работна заплата - 460 лв., заложена в основните параметри на проекта на държавния бюджет за 2017 г. 

Съотношения и размери на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване през 2017 г.

 1. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 10,5 за сметка на работодателя и 8,3 за сметка на работника и 13,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,7/6,1.
 2. Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 процентни пункта – 60,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 55,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г.
 3. За останалите осигурителни рискове съотношенията между осигурителната тежест за работодател и работник остават без промяна - 60 към 40 на сто. 

За 2017 г. техните размерите на осигурителните вноски са, както следва:

 • фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
 • фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 на сто за сметка на работодателя.

Пенсии

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.: 

 1. от 1 януари до 30 юни - 161,38 лв.; 
 2. от 1 юли до 31 декември - 165,25 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв.