Вие сте тук

Мярката 60/40 за запазване на заетостта ще бъде удължена до 30 юни 2022 г.

Правителството реши да удължи мярката 60/40, подкрепяща работодателите за запазване на заетостта, до края на юни 2022 г. 


» Обновена на 05.04.2022 г - добавен е текстът на Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет, обнародван в ДВ, бр.27/5.4.2022 г.

Мярката 60/40 ще бъде удължена до 30 юни 2022 г.

Управляващите решиха държавната помощ по мярката 60/40 в подкрепа на работодателите в сектори, чиято дейност е пряко засегната от противоепидемичните мерки за справяне с пандемията от Covid-19, да бъде удължена до 30 юни 2022 г. Редът за получаване на средствата е регламентиран с промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г.

Съгласно разпоредбите помощта ще продължи да се изплаща за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

В прессъобщението за резултатите от заседанието на МС се посочва:

Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за средства, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. При спад с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Фирмите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат право на средства от 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. При намаление с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. Сред изискванията към работодателите е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2021 г.

Работодателите ще изплащат трудово възнаграждение на работниците и служителите, за които са получили средства, в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г.

Кандидатстването за подпомагане по мярката 60/40 за изплащане на средства за май 2022 г. ще продължи до 10 юни 2022 г. , като за юни работодателите ще кандидатстват при условията, по реда и в сроковете за май.

Постановлението влиза в сила със задна дата, от 1 март 2022 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 31 МАРТ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г., бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г. и бр. 1 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 7 думите „от 1 януари до 28 февруари 2022 г.“ се заменят с „от 1 март до 30 юни 2022 г.“.

§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „преди 1 януари 2020 г.“ се заменят с „преди 1 януари 2021 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 4. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за май 2022 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 10 юни 2022 г.

§ 5. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства за юни 2022 г. при условията, по реда и в срока за кандидатстване за май 2022 г.

§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.).

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 март 2022 г.

Източник: Министерски съвет