Вие сте тук

Нарушения в спазването на трудовото законодателство в големи търговски вериги показват проверки на ГИТ

Нарушения в спазването на трудовото законодателство в големи търговски вериги показват проверки на ГИТ

Големи търговски вериги не спазват разпоредбите за разпределяне на работното време и осигурване на безопасни условия на труд, констатират от ИА "Главна инспекция по труда" след направени проверки в 384 обекта в цялата страна. 

От инспекцията съобщават, че акциите са резултат от самосезиране след публикации в медиите  за нарушения на трудовото законодателство в търговските вериги. Общият брой на установените нарушения е 1289. Най-чести са тези, свързани с липса на разпределение на работното време в Правилника за вътрешния трудов ред или разпределение, което не отговаря на реалното състояние; липса в обектите на контрол на утвърдени поименни графици за работа за целия период на сумираното изчисляване на работното време; при работа на непълно работно време не се определя продължителността и разпределението на работното време; не се осигурява задължителната по Кодекса на труда 12-часова междудневна почивка и седмична, която не може да бъде по-малка от 24 часа в зависимост от начина на отчитане на работното време. Извънрден труд с продължителност повече от разрешената в разпоредбите на чл.146 от КТ и неотчитането му в специална книга също са констатирани при ревизиите. 

Само три лица без трудов договор работят в проверените обекти, но има общо 54 нередности, свързани с възникването на трудовите правоотношения. В повечето случаи става въпрос за непредоставяне на работника на подписан от двете страни екземплярот трудовия договор, длъжностна характеристика, а също и липса на задължителни клаузи в договорите, като определяне на платения годишен отпуск, на размера на основното и допълнителните възнаграждения, липса на медицинско свидетелство в досиетата и др.

657 са нарушенията във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, съобщават от ГИТ. Не се документират проведените инструктажи, няма оценка на специфични рискове при ръчна работа с тежести, не се осигуряват и обучения за минимизиране на риска от инциденти при  вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване и подреждане на различните видове тежести и товари. Опасни стелажи в складовите помещения, нефункционални аварийни пътища, неизправни стълби и необезопасено електрооборудване са сред факторите, застрашаващи здравето на работниците и служителите в проверяваните търговски обекти, посочва се още в съобщението на Агенцията. 


Източник: Главна инспекция по труда