Вие сте тук

Още една европейска програма за малки и средни предприятия в списъка за периода 2014-2020 г.

Още една европейска програма за малки и средни предприятия в списъка за периода 2014-2020 г.

В списъка от оперативни програми, предвидени за изпълнение в периода 2014-2020 г., е добавена и тази за изпълнение на „Инициативата за малки и средни предприятия“.

Това съобщава в решенията си от вчера Министерски съвет. В информацията , публикувана ва сайта на инстситуцията, се уточнява, че това е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за прилагане на финансови инструменти за малките и средни предприятия. С осигуряването на допълнителни средства се цели ускоряване прилагането на финансовите инструменти и увеличаване на ефекта от тях, което от своя страна трябва да доведе до постигането на икономически растеж и създаването на работни места. 

Национално съфинансиране за изпълнението на програмата не се изисква, посочва се още в съобщението. Допълнително финансиране може да бъде осигурено от бюджета на Европейския съюз по програми COSME и Хоризонт 2020, както и от Европейската инвестиционна банка/Европейския инвестиционен фондНационалната вноска за участие в Инициативата се предвижда да бъде направена със заделен ресурс в размер на 102 млн. евро, които да бъдат релокирани от одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Водещото ведомство, което ще отговаря за разработването на новата програма, е Министерство на икономиката. Управляващ орган ще бъде Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. От МС поясняват, че изборът е свързан с функционалната компетентност на министерството по отношение на ефективното осъществяване на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия, както и по отношение на разработването и управлението на ОПИК.

Други решения, свързани с оперативни програми за периода 2014-2020 г.


С промени в решение №792 от 2013 г. функциите на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 се възлагат на 39 общини на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 на програмата от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, както следва: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище и Велинград.

Междинните звена ще изпълняват функции по оценка и избор на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, което ще създаде условия за повишаване на ефективността при разходване на средствата по програмата.

С друго решение правителството даде мандат на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 да сключи споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти с общините на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в качеството им на междинни звена. Това се явява ключова стъпка по отношение на ефективното изпълнение на политиката за устойчиво и интегрирано градско развитие, която е основен фокус на подкрепа по оперативната програма. 

Делегирането на функции по избор на проекти е свързано с реализирането на интегрираните действия за устойчиво градско развитие в 39-те общини, конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1, чрез комбинирана подкрепа по четири тематични цели – подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация; инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот.

Оценката и изборът на проекти от общините ще се основава на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39-те големи и средни града. Това е стъпка в процеса на засилени правомощия на местните власти и процеса по децентрализация.

...

Индикативният финансов ресурс по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” възлиза на 1,64 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).


Източник: Министерски съвет