Вие сте тук

Понижение на промишленото производство и търговията на дребно в България през май

Понижение на промишленото производство и търговията на дребно в България през май

По предварителни данни през май 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.7% в сравнение с април 2014 година. 

Същевременно календарно изгладеният индекс на промишленото производство за май 2014 г. регистрира ръст от 4.9% спрямо съответния месец на 2013 година.Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи. 

През май 2014 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.8%, и в добивната промишленост - с 0.8%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 0.1%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 15.7%, производството на тютюневи изделия - с 12.9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 11.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.1%, производството на напитки - с 6.0%. Ръст е регистриран при: производството на основни метали - с 5.4%, производството на облекло - с 3.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.0%. 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 10.5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%, и в преработващата промишленост - с 2.8%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 32.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 24.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.4%, производството на основни метали - с 9.1%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - със 17.4%, производството на напитки - с 13.5%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6.4%.

През май 2014 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с по 0.5%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.4%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.3%, и в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.1%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.3%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1%, и в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.2%. 

На годишна база спрямо същия месец на 2013 г. оборотът нараства по-значително в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18.9%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9.3%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.3%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 4.6%. Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 9.6%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.6%, и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.4%.

Индексът на НСИ на продукцията в сектор "Строителство" се е повишил през май с 1,7% на месечна база след слабо понижение с 0,1% през април и след спад с 1,5% през март, като по този начин строителният сектор се връща към растеж, както през първите два месеца на годината.

На годишна база строителството през май 2014-а година (спрямо април 2013-а) също отчита солиден ръст от 6,2% след понижение с 1,5% през април.


Източник: НСИ