Вие сте тук

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТС

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТС

Представителите на работодателските организации, синдикатите и правителството обсъдиха на заседание на НСТС предложените от финансовото министерство в средата на септември промени в данъчното законодателство за 2017 г.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се правят промени и в редица други данъчни закони, получи принципната поткрепа на бизнеса заради запазването на данъчната тежест на досегашните нива и облекчаване на информационния обмен между задължените лица и приходните администрации. Одобрен е и възприетия подход  за ограничаване на разплащанията в брой чрез намаляване на съответния праг и за електронното подаване на данъчни декларации.

Ето какво ще се промени в данъчното законодателство след като бъде гласуван и обнародван законопроектът на МФ:

  • Закон за акцизите и данъчните складове

- Ще бъде въведено изрично определение за „употребявани бандероли“ с цел правилното прилагане на закона и ограничаване на възможностите за избягване на плащането на акцизи и данъци. 

- Ще отпадане изискването лицата да представят пред митническата администрация удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения и дължими осигурителни вноски, тъй като тази информация вече може да се получи по служебен път от заинтересованата администрация. 

- Ще има промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Специфичният акциз ще бъде увеличан от 70 лв. на 101 лв за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз проетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 01.01.2018 г. (27% от продажната цена за 2017 г. и 28% от продажната цена за 2018 г.).

- Ще бъде въведена нова разпоредба относно разносната търговия на цигари и случаите, в които се извършват продажби директно от транспортните средства.

  • Закон за данък върху добавената стойност

- Регламентират се различни случаи на корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти, стоки и услуги, които освен за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, се използват за цели, различни от нея. В текста на закона са включени математически формули за определяне как да бъдат извършвани корекции на ползвания данъчен кредит, когато са настъпили изменения в използването на актива за служебни и лични нужди.

- Въвеждат се разпоредби, които отстраняват неяснотите и неточностите относно датата на доставка при доставка на стока при условията на финансов лизинг, както и текстове, които определят разширеното приложение на благоприятния режим на облагане на общата туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент. Промените са във връзка с констатирани несъответствия на ДДС законодателството ни с правото на ЕС и привеждането му в съответствие с решения на Съда на ЕС.

В ЗДДС са предвидени и редица други промени, свързани с възникнали затруднения при практическото прилагане на разродебите (могат да бъдат разгледани подробно в приложения като прикачен файл текст на ЗИД на ЗАДС и мотиви към него).

  • Закон за корпоративното подоходно облагане

- Данъчните декларации и за бизнеса, и за физическите лица ще се подават само онлайн. За фирмите задължението влиза в сила от 2017 г. и декларирането ще се извършва задължително с електронен подпис. Физическите лица ще са задължени да подават декларациите си по електронен път от 2018 г., като за целта няма да е необходим електронен подпис, а ПИК. (Според предложените промени в ЗДФЛ). Само онлайн ще се подават и декларациите от фирми или физически лица, които изплащат доходи, различни от трудови на други физически лица. Промяната влиза в сила още от следващата година и ще важи за суми, изплатени през 2016 г. Отпаднат отстъпките, които в момента по закон могат да ползват фирмите и физическите лица за подаване на данъчни декларациии по електронен път.

- В закона е предвидена възможност за корекция на подадена годишна данъчна декларация еднократно в срок до 30 септември на текущата година, чрез подаване на нова декларация. 

  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица

- С редакция на чл.13, ал.1, т.20  се предвижда освободени от облагане да бъдат само наградите развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава членка. В останалите случаи доходите от игри, които не са хазартни по смисъла на цитирните по-горе нормативни актове ще се третират като облагаем доход за физическите лица.

- Прецизират се разпоредбите, регламентиращи ползването на данъчно облекчение за деца с увреждания - то, както и данъчното облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ, ще се прилага както в годината на раждане, така и в годината, в която детето навършва пълнолетие.

- Въвежда се данъчно облекчение за физическите лица, които заплащат разходите си безкасово и получават най-малко 80% от доходите си по банков път.

- Променят се разпоредбите на чл.29 и чл.29а от ЗДДФЛ, регламентиращи облагането на земеделските стопани (вижте текста на ЗИД на ЗАДС в прикачения файл).

- Доходите по чл.38 от ЗДДФЛ, придобити от местни физически лица от източници в чужбина, ще се облагат и декларират само годишно, като дължимият данък се определя в годишната данъчна декларация и се внася в срок до 30 април следващата година.

- Променят се разпоредбите, свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества. 

- Променена е дефиницията на понятието застраховка "Живот" във връзка с ползването на облекченията по чл.19 и чл. 24 ал.2 от ЗДДФЛ. Корекцията е наложена от променените наименования и обхвата на застраховките по Приложение 1 от новия Кодекс на застраховането.

- Създава се специален ред за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от наследниците на починало лице.

  • Закон за местните данъци и такси

- При условие, че едновременно е налице право на собственост и право на концесия върху недвижим имот, всяко от задължените лица - собственик и концесионер, ще трябва да заплаща данък, съответстващ на неговата част на собственост/концесия.

  • Закон за счетоводството

- Допълнен е чл.2, като е направено по-подробно изброяване на икономическите субекти,които са "предприятия" по смисъла на закона.

- Задължението за съхраняване на счетоводна информация след прекратяване на предприятие без правоприемство се вменява на ликвидатора на предприятието.

- С промяна на чл.21 се предоставя възможност за определяне на категориите групи предприятия не на база консолидирана основа, а на база на обикновен сбор на показателите.

- Въвежда се определение за "предприятие, което не е осъществявало дейност".

  • Закон за ограничаване на плащанията в брой

- Нормативно регламентираният праг за ограничение на плащанията в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5000 лв.

От БСК адресираха до Националния съвет за тристранно сътрудничество становище, в което наред с общата подкрепа за предложените промени работодателската организация изразява несъгласието си с някои от предложените текстове, и предлагат да бъде стартиран широк дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. за техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за  обжалване, приходните агенции и др.

Становище относно предложените от Министерство на финансите изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. публикува и АИКБ. В документа е посочена позицията на организацията по всяка от предложените промени, като е изказано приципно одобрение и удовлетворение от факта, че  през 2017 г. МФ не предвижда увеличение на данъчната тежест, както и не предлага въвеждането на нови данъци, а голяма част от предлаганите промени са в посока ограничаване на „сивата“ икономика.