Вие сте тук

Проектът за промени в данъчното законодателство получи одобрението на МС

Проектът за промени в данъчното законодателство получи одобрението на МС

Проектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се предлага солиден пакет от промени в данъчното законодателство, получи одобрението на Министерски съвет.

С новите разпоредби в ЗКПО ще се цели синхронизиране на националното законодателство с европейските регламенти за борба с данъчните измами, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164). Законодателната инициатива трябва да бъде гласувана до края на годината, за да бъде изпълнено задължението за транспониране на евродирективата до 31-ви декември 2018 г. Проектът обаче не се изчерпва с промени в ЗКПО. В преходните и заключителни разпоредби са предложени редакции и в други данъчни закони - Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за счетоводството, Закон за юридическите лица с нестопанска цел и Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

Законопроектът беше предложен за обществено обсъждане в края на месец август. С текста и мотивите на вносителите можете да се запознаете ТУК.