Вие сте тук

Съдът отмени постановлението на МС за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

Съдът отмени постановлението на МС за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

На вчерашното си заседание Върховният административен съд отмени правителственото постановление за размера на минималната работна заплата през 2015 г.

Жалбата на АИКБ, БСК и БТПП против новите размери на минималната работна заплата беше подадена до ВАС на 11 март. Това се случи след като месец по-рано те алармираха за сериозно нарушаване на тристранния диалог в страната. Работодателските организации оспориха изцяло Постановление на Министерски съвет № 419 от 17.12.2014 г. като незаконосъобразно. Според позицията им има съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В доводите на жалбоподателите е посочено, че постановлението, с което са определени  нови размери  на минималната  работна заплата за страната - 360 лв. от 1 януари 2015 година и 380 лв. от 1 юли 2015 г., не е обсъдено от Националния съвет за тристранно сътрудничество преди приемането му. В съда становището на представителите на бизнеса  се поддържа от адв. Даниел Асенов, упълномощен и от трите оспорващи организации. Позицията на Министерски съвет по казуса е , че оспореният акт не е нормативен, а общ административен и в тази връзка жалбата е просрочена. В съда представителят на институцията е изложил доводи, че проектът за постановление е съгласуван на ниво комисия по доходи и жизнено равнище към НСТС, както и че увеличението на минималната работна заплата е тясно свързано с проекта на Закона за държавния бюджет, който е обсъждан заедно с НСТС. 

В решението по делото съдиите от ВАС посочват, че считат жалбата на трите организации за процесуално допустима и основателна. В мотивите си за това решение те отбелязват: "Като се има предвид законодателната уредба в КТ, предвиждаща задължителни консултации в рамките на тристранното сътрудничество, означава че тези консултации са част от процедурата по създаване на съответния нормативен акт, каквото е постановлението, предмет на оспорване. Обсъждането му в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет да проведе консултациите със съвета, в който участват и жалбоподателите като представителни организации на работодателите. Нещо повече, от доказателствата по делото се установява, че на 11.12.2014 г. е проведено заседание на постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към посочения национален съвет за обсъждане проекта за постановление за определяне размерите на минималната работна заплата за страната. Изрично е отразено на това заседание, че представителите на работодателските организации не подкрепят проекта за постановление и е прието, че при липса на консенсусно становище, комисията е предложила проекта да бъде внесен за разглеждане в НСТС, в какъвто смисъл е и чл. 3, ал.1 КТ. Доказателства, че такова обсъждане се е провело в НСТС няма по делото и не се твърди от ответника, че е проведено. "

Съдът подчертава, че въпреки правото на държавната институция да не се съобрази с изразеното становище на работодателските организации, Министерският съвет е длъжен да спазва стриктно процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, която включва провеждане на консултации на основание чл. 3 и чл. 3а КТ. Според ВАС несъгласуването на проекта за постановление представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС № 419/17.12.2014 г. 

Решението за отмяната на постановлението, с което се определят новите размери на минималната работна заплата, може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок, след което в случай на неподаване на касационна жалба или протест, или ако те бъдат отхвърлени от ВАС, решението ще се обнародва в Държавен вестник.

От КНСБ отбелязват, че решението на съда не поставя под съмнение целесъобразността на постановлението, както по отношение на минималната работна заплата от 1 януари 2015 г. в размер на 360 лв., така и по отношение на размера на МРЗ от 1 юли 2015 г. – 380 лв, включително и относно минималните часови ставки при 8 часов работен ден и 5 дневна работна седмица. То не променя и извършените вече разплащания за страната от началото на годината до момента на влизането му в сила. Синдикалистите очакват МС незабавно да предприеме действия, чрез които съдържанието на постановлението с  друг номер и дата да бъде внесено за обсъдждане в НСТС, след което да бъде прието отново, този път при спазена процедура по чл. 3 и следващите от КТ.  Депутатите разполагат със съвсем кратко време за реакция - до края на месеца, тъй като в противен случай ще се постави под съмнение минималната работна заплата от 360 лв. за май и юни, както и увеличението на 380 лв. след 1 юли 2015 г., посочват представителите на синдикалните организации.


Източник: БСК, КНСБ