Вие сте тук

Свръхнамалена ДДС ставка под минимума от 5% вече могат да прилагат страните членки на ЕС

Нов нормативен акт, изменяща Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, регламентира възможност за облагане със свръхредуцирана ДДС ставка под минимума от 5% на определени доставки на стоки и услуги.

Свръхнамалена ДДС ставка за книги

Съветът по икономически и финансови въпроси ECOFIN прие нова директива, с която се променят общоевропейските разпоредби относно облагането с данък върху добавената стойност и се предоставя възможност на страните членки да прилагат на национално намалена ставка, по-ниска от минимума от 5 % и освобождаване с право на приспадане на ДДС за определени стоки и услуги.

С новия нормативен документ се регламентира правото на национално ниво в законодателството да се направят промени, с които за част от изброените в Анекс III на Директивата категории стоки и услуги да бъде определена ДДС ставка под минималния 5-процентов праг или нулева ставка. Сред привилегированите са стоки и услуги, за които се счита, че покриват основни нужди - доставка на хранителни продукти, вода, лекарства, здравни и хигиенни продукти, транспорт на хора, както и книги, вестници и периодични издания. За последните правилото важи както за печатните, дака и за дигиталните издания.

Книгоиздателите в България апелират към управляващите във възможно най-кратък срок да приложат новите европейски регламенти и да транспонират разпоредбите на директивата в българското законодателство като въведат нулев данък върху печатните произведения.

Текстът на новата директива (на английски език) е достъпен в прикачения файл по-долу.