Дължим ли данък върху изплатени обезщетения за имуществени и неимуществени вреди

Дължим ли данък върху изплатени обезщетения за имуществени и неимуществени вреди

Облагаем ли е полученият от физическо лице доход под формата на обезщетение за вреди, имуществени или неимуществени? Трябва ли той да бъде деклариран и как? 

Нормативнит акт, който регламентира данъчното облагане на този вид финансови постъпления в личния бюджет, е Законът за данъците върху доходите на физическите лица. В чл.12, ал. 1 е посочено кои са облагаемите доходи, а в следващия чл. 13 са изброени случаите, в които данък върху получените средства не се дължиДоходите от присъдени в резултат на съдебни решения обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди попадат в обхвата на чл. 13, посочени са в т.13 на ал.1 - "обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи". Освен сумите от изплатените обезщетения, според регламентите на посочения по-горе чл.13 от ЗДДФЛ, необлагаеми са и лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, както и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела (чл.13, ал.1, т.10).

Изводът, който следва да се направи от цитираните по-горе законови разпоредби, е че ако като физическо лице сте получили обезщетение за нанесени ви имуществени или неимуществени вреди, а също са начислени и изплатени лихви към присъденото обезщетение и разноски по делата, за тези доходи не дължите данъци. Въпросът дали те все пак трябва да бъдат декларирани и с каква декларация е разрешен чрез текста на чл.52 от ЗДДФЛ, съгласно който лицата, които са получили само необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29 (доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.), нямат задължението да подават годишна данъчна декларация. На практика, ако през съответната година не са получени други облагаеми доходи, които трябва да се декларират с ГДД, а единствено изплатеното обезщетение, няма да имате задължение за подаване на годишна данъчна декларация, както и за подаване на друг вид декларация в НАП. 

Това е и становището на приходната агенция по разглеждания казус, публикувано през март 2017 г. в рубриката "Въпроси и отговори" в интернет страницата на институцията.