Вие сте тук

Декларират ли се сумите от дарения в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Декларират ли се сумите от дарения в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Задължено ли е физическо лице да обяви в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ суми, попаднали в банковата му сметка като дарение за организирана от него благотворителна инициатива?

Въпросът е отправен към данъчната администрация, визиращ конкретна ситуация, в която инициативен комитет, който не е регистриан като сдружение, набира средства с благотворителна цел, които ще бъдат събирани в набирателна/дарителска банкова сметка на името на определените като представителни физически лица.

В отговора на НАП са цитирани разпоредбите на чл. 225 - 227 от Закона за задълженията и договорите, уреждащи нормативно дарението като правна сделка. Съгласно въпросните текстове дарението е "договор, по силата на който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Дарението е едностранен договор, като същинско задължение възниква само за дарителя- да прехвърли свое имуществено право." Освен, че е безвъзмезден, този договор се отличава от търговската сделка и по това, че при него отсъства насрещен еквивалент, подчертават от приходната агенция в становището си. Като доказателство за действителността на дарението могат да послужат: договор за дарение; протокол; други доказателства, документиращи целите и условията на дарението, както и неговото предаване/приемане. В разглеждания казус такова доказателство е постъпване на сумата по дарителската банкова сметка. 

Разпоредбите на ЗДДФЛ, в които са посочени нормативните изисквания при определяне на облагаемите доходи на физическите лица, са вписани в текстовете на чл. 12 и чл. 13 (определя кои са необлагаемите доходи) от закона. В документа на НАП е посочено: "Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. С нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от закона не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт."

Заключението е, че получени като дарение суми не се смятат за облагаем по реда на ЗДДФЛ доход.

На основание чл.52, ал. 1, т. 3 от закона не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи, в т.ч. получено имущество по дарение. Ако обаче лицето желае да декларира придобитите доходи чрез дарение, същото следва да попълни Приложение №13 (образец 2013) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

ПОЛЕЗНО ⇒ Образци на ГДД за доходите от 2019 г. с БАРКОД