Вие сте тук

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

В брой 8 от 24.1.2017 г. на Държавен вестник са публикувани изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които целят да защитят всички лица, които имат качеството „потребител”.

Тази промяна се съдържа в чл.19, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и се изразява в това, че се изключва  възможността съдебните спорове между потребители по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите от една страна и мобилните оператори или монополистите, които продават електроенергия, ВиК услуги и топлоенергия от друга страна, да бъдат разглеждани от арбитражни съдилища.

Съгласно  § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, „потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Освен промяната в чл. 19, ал. 1 ГПК, е направена промяна и в Закона за защита на потребителите, където в член 3 се създава нова алинея 4 със следното съдържание: „Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна.“

Тази промяна в Закона за защита на потребителите допълнително гарантира, че дори в договорите с дружествата да продължава да съществува арбитражна клауза, то тя няма да произвежда никакво действие.