Вие сте тук

Без книги за дневните финансови отчети - обобщение на НАП за някои от последните промени в Наредба Н-18

Без книги за дневните финансови отчети - обобщение на НАП за някои от последните промени в Наредба Н-18

Обобщение на някои от последните промени в Наредба Н-18, влизащи в сила от 2 юли с обнародването им в бр. 52 на ДВ, публикува НАП.

От приходната агенция систематизират някои от ключовите изменения в разпоредбите на нормативния акт, сред които са:

  1. Отпадане на задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, всеки ден да съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. Това облекчение обаче не се отнася за бензиностанциите, използващи ЕСФП. 
  2. Регламентирано е изискване за водене на специален регистър за ползваните касови бележки от кочан, когато се наложи издаването на такива, в който да се вписва началният и крайният номер на издадените касови бележки за деня и общият оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан.
  3. Предвижда се да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се отнася за лицата, използващи ЕСФП. Това ще може да се случи след като фърмуерите на устройствата бъдат актуализирани с функционалност за автоматичното генериране на дневен финансов отчет. В тази връзка всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, трябва да може да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от задълженото лице. В срок до 30 октомври 2019 г. трябва да бъдат представени за функционално изпитване фискалните устройства с коригирана версия на фърмуера.
  4. Регламентирана е и възможност за извършване на промени във фърмуера на устройството и подмяната на версията му чрез използване на втори канал, осигуряващ отдалечен достъп до фискалното устройство. По този начин ще е възможно автоматично и дистанционно да се  обновява версията на фърмуера.
    Въпреки че търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финансови отчети, те ще трябва да продължат да ги отпечатват до реализиране на функционалността за автоматично генериране на дневен финансов отчет, което трябва да се случи не по-късно от 31.03.2020 г. От НАП поясняват, че същите тези отчети, по желание на лицето, могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан.
  5. По отношение на лицата, използващи ЕСФП за отчитане на продажби/зареждания на течни горива, в наредбата е предвидена възможност за работа в авариен режим, в случаи на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице.

Пълният текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18, обнародвана в ДВ, бр.52/02.07.2019 г., може да бъде намерен и ТУК.


Източник: НАП