Вие сте тук

Данъкът върху доходите от стопанска дейност на ЕТ е 15 %

Данъкът върху доходите от стопанска дейност на ЕТ е 15 %

Данъчната ставка, с която се облагат доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, е 15 %, разясняват от Националната агенция за приходите. 

Облагат се доходите от стопанска дейност на ЕТ, доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като ЕТ и доходи от стопанска дейност на регистрирани по Закона за ДДС физически лица, които са регистрирани като земеделски производители. Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за ДДС, могат да изберат с подаване на декларация по образец доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ. Годишна данъчна основа се определя като облагаемият доход за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. Намалява се и с посочените в закона данъчни облекчения.

Подробна информация за данъчните преференции в България за 2015 г. е публикувана в интернет страницата на МФ. Анализът може да бъде разгледан и тук.

За доходите, които не са от стопанска дейност и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Като пример е посочено облагането на едноличен търговец, който за дейността си като ЕТ ще заплати 15 % данък върху годишната данъчна основа, и същевременно като собственик на предприятието на едноличния търговец доходитете му от хонорар по граждански договор например ще бъдат обложени с 10% данък.

От НАП разясняват, че едноличните търговци, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации и довнасяне на декларирания данък е 30 април 2015 г. Отстъпка от 5 % може да се ползва при подаване на декларацията по електронен път с ПИК или електронен подпис до до 31 март 2015 г.. За да се се използва тази преференция е необходимо лицето към момента да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и да внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. 


Източник: НАПМинистерство на финансите