Вие сте тук

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г.

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г.

Всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за нея са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, трябва да подадат декларация (Приложение 11) , с която да удостоверят това обстоятелство пред институциите.

Същият формуляр се попълва и от фирмите, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство и нямат задължение за подаване на ГОД. 

  • Срокове за подаване на декларацията 

Срокът, в който задължените лица - предприятия с приходи и разходи под 500 лева, трябва да подадат декларацията, зависи от това дали са регистрирани по ЗКПО или по ЗДДФЛ. За регистрираните лица по ЗКПО той е до 02 април 2018 г. , а за лицата, регистрирани по ЗДДФЛ - до 30 април 2018 г.

Предприятията без дейност през 2017 г. са задължени да предоставят декларацията в срок до 30 април 2018 година.

  • Начини за подаване

Декларацията за 2017 година може да бъде подадена по един от следните начини:

1. По електронен път в ИС “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

За подаването на декларацията on-line са необходими квалифициран електронен подпис за идентифициране в системата и съобразяването с някои технически изисквания за безпроблемното осъществяване на процеса - използване на един от следните браузъри: MS Internet Explorer 7 - 11; Mozilla Firefox ESR, 32-bit, версия 52; както и Adobe Reader 9 или по-нов. 

Важно уточнение - 64-битовите версии на MS Internet Explorer 8 и 9 и Mozilla Firefox не могат да се ползват за работа с ИС “Бизнес статистика”, тъй като Adobe Reader не поддържа интеграция с тях. Google Chrome до версия 44 (вкл.) също може да се ползва за работа със системата.

 - Фирмите с приходи и разходи под 500 лева трябва да подадат декларация Приложение 11 преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва уникалния идентификатор на успешно обработената декларация в ИС „Бизнес статистика”.

2. По електронен път чрез изпращане на e-mail адрес на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност).

3. На хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.

Попълнените хартиени формуляри се подават заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител от предприятия, които са осъществявали дейност през 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността.

⇒ Предприятията без дейност, които искат да подадат декларацията си на хартиен носител, могат да го направят само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

  • Формулярът в PDF формат за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност може да бъде изтеглен тук: Приложение 11

Източник: НСИ