Изтича срокът за деклариране на дължимите данъци за първото тримесечие на 2016 г.

Изтича срокът за деклариране на дължимите данъци за първото тримесечие на 2016 г.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) трябва да бъде подадена до 3 май.

От приходната агенция напомнят за това задължение на фирмите и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и удържат данък. 

Формулярът може да бъде изтеглен тук:

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. От НАП обръщат внимание, че авансовите данъци се декларират до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът. За доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината, авансов данък не се дължи и съответно не се декларира. 

Окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, също се декларират с подаване на Образец 4001. Освен окончателните данъци върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви, декларират се и тези върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините, уточняват от данъчната администрация.


Източник: НАП