Вие сте тук

Минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС за 2017 г. са публикувани в страницата на ГИТ

Минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС за 2017 г. са публикувани в страницата на ГИТ

Информация за минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство през 2017 г. вече е публикувана в интернет страницата на ИА "Главна инспекция по труда".

От агенцията припомнят, че българските работодатели, които командироват работници и служители в Евросъюза, страните по споразумението за ЕИП и в Швейцария, са длъжни според обнародваните в последния за 2016 г. брой на ДВ промени в Кодекса на труда да им осигурят поне същите минимално възнаграждение и условия като тези в примещата държава още от първия ден на изпращането им там.

От ГИТ дават разяснения и относно разпоредбите и на новата  Наредба  за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. 

При командироване, когато работникът остава под ръководството и контрола на работодателя си в България, трябва да бъде сключено споразумение за изменение на трудовия договор на български език, в което да са регламентирани: 

 • характерът и мястото на работа; 
 • времетраенето на изменението на трудовото правоотношение, чрез посочване на начална и крайна дата на командироването; 
 • размерът на трудовите възнаграждения с постоянен характер; 
 • условията за полагане на извънреден и нощен труд и размерът на заплащането му;
 • продължителността на работния ден и седмица, на почивките - дневни, междудневна и седмична;
 • дните на официални празници в приемащата държава, размерът на платения годишен отпуск; 
 • допълнителни финансови условия на командировката, свързани с разходите за настаняване, начините на пътуване и разходите за това; 
 • видът на транспортните средства и маршрута.

Важно уточнение е, че времето за пътуване, както и почивните и празничните дни са част от срока на командироване.

Другият вариант за работа в чужбина, регламентиран в КТ, е изпращане от предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР). В този случай трудовият договор се сключва между лицето, което ще работи за предприятието - ползвател и лицензираното ПОВР. Специалните изисквания към съдържанието на този вид договор също са определени в новата наредба. От ГИТ поясняват, че работикът трябва да получи преди заминаването си и акт за изпращане. 

Работодателят също така е задължен да запознае работника или служителя с условията на работа в приемащата държава писмено не по-късно от един работен ден преди началната дата на командироването или постъпването му на работа в предприятието ползвател. 

По-долу (достъпна и в интернет страницата на ИА ГИТ) е обобщена информацията за минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. 


Австрия

 • Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.
 • Работно време: 8 часа на ден; 40 часа на седмица. Да се вземе предвид, че в някои колективни договори седмичното работно време може да е между 38-38.5 часа
 • Отпуски: 30 дни на работна година; при стаж над 25 години – 36 дни.

Белгия

 • Средният месечен гарантиран минимален доход (RMMMG) представлява абсолютната долна граница за обезщетение и считано от 01.01.2015 г. е както следва:

- 1501,82  евро за работник на 18 год.,

- 1541,67 евро за работник на 19 год.,

- 1559,38 евро за работник на 20+ год. 

Този месечен гарантиран минимален доход не е точно еквивалент на минималната месечна работна заплата. Минималната работна заплата не е фиксирана със закон. Тя се определя  чрез колективни трудови договори, сключени от съвместните комисии/комитети.  Договорените с колективните договори ставки са по сектори и квалификация и са по-високи от посочения гарантиран минимален доход. Информацията за тях е налична на: https://www.salairesminimums.be/index.html

 • Работно време: 38 часа/седмица
 • Отпуски: 20 работни дни/година

Германия

 • През 2017г. минималната ставка e в размер на 8.84 Евро на час. Остава условието в  различните отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да бъдат под минимално определената. Към момента има само неофициални източници за общата минимална ставка: http://www.dw.com/en/german-minimum-hourly-wage-bumped-up-for-2017/a-19362540 и http://www.tradingeconomics.com/germany/minimum-wages
 • Работно време: варира между 38 и 40 работни часа. 
 • Отпуски: 24 работни дни

Гърция 

 • Минималната работна заплата през 2017 не се увеличава, а обратно, намалява. Нов закон (4172/2013, член 103 от него) определя минимална работна заплата, която е в сила от 01.01.2017 г., в случаите когато е извън системата на колективното трудово договаряне. Под натиска на кредиторите се предвижда отмяна на 13-ти и 14-ти заплата; намаляване на минималната работна заплата от 01.01.2017 (под валидната към момента минимална работна заплата в частния сектор, която е  в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години и в размер на 510,95 евро за работници под 25 години);  премахване на всички бонуси и др. 
 • Работно време: 8 часа на ден, 40 часа на седмица 
 • Отпуски: 20 работни дни на година, но може да стигне и до 26 дни, в зависимост от трудовия стаж

Дания

 • Няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори. 
 • Работното време се регламентира според колективни споразумения
 • Отпуски: 25 дни платен отпуск

Естония

 • Месечната минимална заплата  е 430 Евро, т.е. 2,54 евро на час.
 • Работните часове се договарят между служителя и работодателя. Очаква се служител да работи 8 часа на ден, следователно 40 часа на седмица. 
 • Отпуски: 28 работни дни на година.

Ирландия

 • Минималната почасова ставка за квалифицираните възрастни работници е 9,25 Евро на час. Работници над 18 години и със стаж, по-малък от 2 години от първата си работа, се дължат минимум 8.33 Евро. На работници, които имат 1 година стаж и са над 18г. се дължат минимум 7,40 евро на час. Изплаща се възнаграждение в размер на 6,48 Евро на час за работници под 18 годишна възраст. Минимално заплащане за обучаващи се (работници над 18 год., в структурирано обучение в рамките на работния ден ):

- Първата една трета от обучението – 6.94 Евро

- Втората една трета от обучението –7.40 Евро

- Третата една трета част от обучението – 8.33 Евро.

Забележка:  всеки период от 1/3 трябва да бъде най-малко 1 месец и не по-дълъг  от 12 месеца. 

 • Работно време: 48 часа средно на седмица за период от 4 месеца, в т.ч. и за работещи в мобилния транспорт, за които е допустимо дадена работна седмица да включва 60 работни часа.
 • Отпуски: 20 работни дни за година, в която лицето е работило най-малко 1365 часа; 

- или 1/3 от работната седмица за всеки месец, в който са отработени повече от 117 часа; 

- или 8 % от часовете, отработени до момента;

Исландия

 • Няма конкретна минимална ставка. Заплатите се определят чрез колективни трудови договори.
 • Работно време: Нормативно определената работна седмица е 40 часа за 5 дни, но за някои професии е 37,5 - 39,5 часа седмично, предимно чиновници и асистент-продавачи. 
 • Отпуски: 2 дни на месец,  като 14 от тези дни – в летния сезон.

Испания

 • Минималната работна заплата (SMI) през 2017 г., определена с кралски указ, е в размер на 23,59 Евро на ден или 707.60 Евро на месец или 9 906.40 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно) 
 • Работно време: 40  часа седмично
 • Отпуски: не по-малко от 30 календарни дни

Италия

 • Няма установени минимални ставки. Заплатите се регулират чрез колективни трудови договори.
 • Работно време: Не е установен дневен лимит от работно време;  за работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден.
 • Отпуски: 30 дни платен отпуск

Кипър

 • Условията на наемане, в т.ч. минимално заплащане на труда, се уреждат с КТД. Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения“ към Министерството на труда, благополучието и социалната сигурност. Архивът от КТД е наличен само на гръцки език: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page11_gr/page11_gr?OpenDocument
 • Работно време: 48 часа/седмица, в т.ч. извънреден труд, за референтен период от 4 месеца; нощен труд: средно 8 ч. за всеки период от 24 часа, в рамките на 1 месец.
 • Отпуски: 4 седмици платен годишен отпуск

Латвия

 • Oт 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 380 евро.
 • Работно време: Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от  7 часа дневно или 35 часа седмично.
 • Отпуски: Не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници. За лица под 18 години, отпуската е един месец.

Литва

 • С Резолюция на правителството No 644 oт 22 юни  2016 г., от 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Литва е 380 евро, а минималната часова ставка е 2,32 Евро на час. 
 • Работно време: Законово установеното работно време е  40 часа седмично. Максималното работно време, вкл. извънредния труд, не трябва да надвишава 48 часа за  7 дни.
 • Отпуски: 28 дни платен отпуск

Люксембург

 • От 01.01.2015 г. за лицата над 18 години месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 Евро. За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро. Към началото на 2017 година минималната ставка не е променена.
 • Работно време: Съгл.  чл. 211-5 от Кодекса на труда продължителността на работното време не може да  надвишава повече от 40 часа седмично; продължителността на работния ден е 8 часа.
 • Отпуски: Най-малко 25 работни дни платен отпуск в годината (чл. 233-4 от Кодекса на Труда)

Малта

 • За лица на и над 18г. минималната работна заплата възлиза на 169.76 Евро на седмица. За 17 годишните седмичната минимална заплата е 162.68 Евро, а за под 17годишните тя е 160.14 Евро на седмица.
 • Работно време: Зависи от сферата на работа. Средното седмично време на работа не трябва да надвишава 48 часа (в период от 17 седмици)
 • Отпуски: Служител работещ по 40 часа на седмица има право на 129 часа платен отпуск на година (4 седмици и 4 дни, при 8-часов работен  ден)

Нидерландия

 • От 01.01.2017 г.  до 01.07.2017 г. минималната заплата на месец е в размер 1,551.60 Евро за лица на и над 23г. Седмичната минимална заплата възлиза на 358.05 Евро, а дневната на 71.61 Евро. Допълнителна информация предстои да бъде представена.
 • Работно време: Максимум до 12 часа на ден, следователно 60 часа на седмица.
 • Отпуски: 20 работни дни

Норвегия

 • Няма общовалидна минимална работна заплата и минималното заплащане се определя чрез колективни трудови договори, но в някои сектори са въведени минимални ставки на заплащане. Актуализациите, направени в сайта за секторите, имащи минимална ставка, са направени между юли и ноември месец 2016 година. 
 • Работно време: Законът за работната среда предвижда нормалното работно време да включва максимум: 9 ч/24 ч и 40 ч/7 дни. При сменна работа, нощен труд и работа в неделни дни, нормалното работно време е 38 или 36 ч/седмица.
 • Отпуски: 25 работни дни за година; работници над 60-годишна възраст имат право на допълнителна отпуска от 1 седмица (обикновено, под 1 работна седмица се разбират 6 работни дни).

Обединено кралство

 • Националното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може да бъде: ден, седмица или месец (и не по-дълъг от месец). Ставките се актуализират през м. октомври на всяка година.  От октомври 2016г. до октомври 2017г. ставките са:

- £7.20 за 25 годишни и по-възрастни

- £6.95 за 21-24 годишни

- £5.55 за 18-20 годишни

- £4.00 за под 18г.

- £3.40 за стажанти

 • Работно време: средно 48 часа/7 дни (при референтен период от 17 седмици), със съществуваща възможност определени работници доброволно да се откажат от това ограничение за определен период или за неопределено време; нощен труд: средно 8 часа/24 часа (също при референтен период от 17 седмици).
 • Отпуски: 5,6 седмици платен годишен отпуск, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.

Полша

 • Минималното заплащане се определя ежегодно въз основа на Закона за минималното заплащане (The act on minimum remuneration). За 2017 г. минималната месечна заплата е 2000 полски злоти.
 • Работно време: 8 часа дневно; 40 часа седмично.  
 • Отпуски: 20 дни – ако служителят е бил нает за по-малко от 10 години; 26 дни, ако служителят има повече от 10 години трудов стаж.

Португалия

 • Минималното месечно заплащане за континенталната част на страната от 01.01.2017г. е в размер на 557.00 Евро. Годишния доход  е от 7420 евро. На Азорските острови е 556.50 евро и Мадейра е 540.60 евро на месец. Годишния доход  на Азорските острови е 7792 евро, а  в Мадейра -7568 евро годишно.
 • Работно време: 8 часа труд. Има спецификации съгласно колективното договаряне, приложимо за сектора. Няма законово ограничение за часовете на нощен труд, но има юридическа квалификация на периода на нощния труд. Работните часове се изчисляват дневно и седмично.
 • Отпуски: 22 дни платен отпуск. 

Румъния

 • Минималната месечна заплата се увеличи с 200 леи и от 01.02.2017 г. е в размер на 1450 румънски леи; 
 • Работно време: 8 часа на ден; 40 часа на седмица; Максималната  продължителност на работното време не може да надвишава 48 часа  седмично, включително при полагане на извънреден труд
 • Отпуски: Не по-малко от 20 работни дни/годишно

Словакия

 • Минималната работна заплата от 01.01.2017 e 435 Евро/месец или 2,47 евро/час.
 • 40 часа/седмично
 • 20 работни дни/годишно

Словения

 • Все още не е публикувана минималната месечна ставка за 2017г. До момента минималната ставка остава непроменена от 2016 година – 790.73 Евро на месец. Стойността е била същата и през 2015 година.
 • 40 часа/седмично
 • 20 работни дни/годишно

Унгария

 • Минималната работна заплата се определя както следва:

за неквалифицирани работници:

- 127 650  форинта на месец; 

- 25 550 форинта на седмица;

- 5 110 форинта на дневна база.

- 639 форинта в случай, почасово заплащане

за квалифицирани работници:

- 161 250 форинта/ месец.  

- 29 690 форинта на седмица

- 5940 форинта на дневна база

- 742 форинта, в случай, почасово заплащане

 • Работно време: Установеното работно време е 8 часа. При споразумение между страните дневното работно време може да се увеличи до не повече от дванадесет часа дневно за служителите, които: 
  - са на разположение; 
  - които са роднини на работодателя или на собственика.
 • Отпуски: 20 работни дни редовен годишен отпуск.

Финландия

Във Финландия няма определени минимални ставки на заплащане. Заплащането в страната се определя чрез колективни трудови договори.

Работно време: 

Отпуски: всички служители имат право до 2,5 дни отпуск на месец.

Франция

 • От 01.01.2017 г. брутната минимална работна заплата на час е в размер на 9,76 евро или  1 480.27 евро на месец (т.е. 17 700 евро годишно).
 • Работно време: законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично, независимо дали е малко или по-голямо предприятие. Максималната продължителност на ефективна работа, ако не е предвидено друго, не може да надвишава:
  - 10 часа в денонощието,
  - 48 часа на седмица (44 часа средно за период от 12 последователни седмици)
 • Отпуски: всички служители имат право до 2,5 дни отпуск за месец действителна работа, тоест от 30 работни дни за почивка (5 седмици) за една пълна работна година.

Хърватия

 • Минималната месечна брутна  работна заплата се определя с Декрет на правителството ежегодно. За 2017 г. тя е в размер на 3 276 куни бруто. 
 • Работно време: максимум 40 работни часа седмично.  
 • Отпуски: при 5-дневна работна седмица - 20 работни дни годишно, а при 6-дневна работна седмица – 24 работни дни,  съгл.  разпоредбите за платения годишен отпуск  - чл. 55-64 от Закон за труда.

Чешка република

 • От 01.01.2017г. минималното месечно заплащане е 11,000 чешки крони.
 • Работно време: 40 часа/седмично.
 • Отпуски: 20 работни дни/годишно.

Швеция

 • Няма законово определена минимална заплата. Тя се определя с КТД, които са различни за отделните отрасли. Въпросът е от компетентността на синдикалните организации.
 • Работно време: Редовно работно време е 40 ч седмично или средно 40 ч на седмица за период от не повече от 4 седмици; време „на повикване“: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец; извънреден труд: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец – максимум 200 ч за календарна година. С общоприложими КТД е възможно да бъдат договорени други условия. 
 • Отпуски: 25 работни дни/годишно, като референтният период се отчита от 1 април на текущата година до 31 март на следващата година;

- при начало на трудовото правоотношение след 31 август, работещият има право само на 5 дни годишен отпуск за текущия референтен период;

- при трудово правоотношение с продължителност от 3 месеца и когато работата не бъде продължена след този срок, не се предвижда годишен отпуск, а това се компенсира със съответно заплащане;

- с КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

Лихтенщайн

 • Няма установена минимална работна заплата.
 • Работно време: Максимум 45 работни часа за индустриални предприятия, както и  при административен, технически и друг персонал в търговските дружества и търговия на дребно; за всички останали – 48 работни часа и 40 работни часа за лица между 15 и 18 год.
 • Отпуски: Работниците имат право на  4 работни седмици за една календарна година и  5 работни седмици  при стаж над 20 години (съгл. чл. 30 от Кодекса на труда).

Швейцария

Няма установена със закон нито минимална работна заплата, нито средна работна заплата. Размерът на заплатата се договаря между работодателя и работника. В допълнение към индивидуалните договори могат да бъдат сключени колективни трудови договори за различни сектори или компании, в които синдикатите и работодателите определят разпоредбите, свързани със заплатата и изплащането ѝ, с почивките, работно време и отпуските. За някои категории професии, които не са синдикализирани, т.е. не са част от КТД, се изготвят стандартни (типови) трудови договори.


Таблицата на ИА ГИТ, съдържаща и линкове към източниците на информация за минимално възнаграждение, работно време и отпуски в съответните страни, може да бъде изтеглена и от линка по-долу: 


Източник: ИА "Главна инспекция по труда"