Вие сте тук

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

Обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г., съобразен с промените в ЗКПО, е публикуван в интернет страницата на НАП. 

В 9 от фишовете в наръчника са направени допълнения и актуализации в съответствие с новостите в данъчната практика, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане и други нормативни актове, пряко свързани с прилагането му. 

В Глава ІІ - Корпоративен данъкРаздел ІІ.ІІ - Данъчни постоянни разлики промени са направени във фишове ІІ.ІІ.3 - Непризнати приходи за данъчни цели и ІІ.ІІ.6 - Разходи за дарения.

В Раздел II.IV - Специфични суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат са актуализирани Фиш II.IV.1 - Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар и Фиш II.IV.5 - Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал.

Променени са и Фиш ІІ.Х.2 - Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изискванияФиш II.X.4 - Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ и Фиш II.X.6 - Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие (от Раздел II.X - Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък). 

Останалите два фиша, в които са направени промени, са от Глава V - Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност и при разпределяне на ликвидационен дял и Глава VІ - Данък, удържан при източника. Обновени са Фиш V.1 - Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период и Фиш VI.1 - Обекти на облагане с данък при източника.

Пълният текст на Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2016 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция - Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници » Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2016 г.


Източник: НАП