Вие сте тук

НАП публикува нови версии на софтуера за декларации образец 1, 3 и 6 и за генериране на отчетни регистри по ДДС

От приходната агенция информират за публикуването на обновени програмни продукти към дата 27 януари 2021 г.

С нова версия 13.02 е Клиентският софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. В актуализирания софтуер е добавена възможност за генериране на Декларации Обр. 1 за 2021 година.

Другият обновен програмен продукт е този за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Новото във версия 10.01 е:

  1. Добавена възможност за генериране на файлове за 2021 г.
  2. Реализираните промени в клиентския софтуер са във връзка с приети изменения в ЗДДС, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, считано от 01.01.2021 г. Добавена е възможност за въвеждане на контрагенти с идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс „XI“ (Северна Ирландия) за данъчни периоди след 01.01.2021 г.

Освен актуализация на прокрамния продукт, във връзка с промени в декларирането и отчитането на ДДС, влизащи в сила от 01.01.2021 г. НАП публикува и документ с разяснения, текстът на който е цитиран по-долу:


Разяснения относно последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност във връзка с декларирането и отчитането на данъка 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародван в бр. 107 от 18 Декември 2020 г. на ДВ, са предвидени промени във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 01.01.2021 г. и транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, както следва:

• По отношение на идентифицираните данъчно задължени лица в Северна Ирландия: 

Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия предвижда, че правилата на Европейския съюз за данъка върху добавената стойност относно стоките се прилагат за и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (член 8 от Протокола и раздел 1 от приложение 3 към посочения Протокол). Сделките, включващи услуги, не са обхванати от Протокола. 

В тази връзка регистрираните по ЗДДС лица при отчитане/отразяване на доставки/операции в отчетните регистри по ДДС (дневник за покупките и дневник за продажбите), справка-декларацията за данък върху добавената стойност и VIES-декларацията, по които страна (доставчик/получател/лицето, за което стоките са предназначени/лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона) са лица, идентифицирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, следва да имат предвид следното:

- отчетните регистри по ДДС (дневник за покупките и дневник за продажбите), справка-декларацията за данък върху добавената стойност и VIES-декларацията могат да съдържат данни за регистрираните за целите на ДДС лица на територията на Северна Ирландия, като от 1 януари 2021 г. се използва префикс „XI” на идентификационните номера за целите на ДДС на лицата;

- регистрирано лице, което извършва вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, заедно със справка-декларацията за ДДС, подава и VIES-декларация за тези доставки за дaнъчни периоди след 31 декември 2020 г.;

- регистрирано лице, което прехвърля стоки след 1 януари 2021 г. включително, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията за ДДС подава и VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС;

- регистрирано лице, което извършва доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение, на територията на Северна Ирландия (когато получател по доставката е данъчно задължено лице с идентификационен номер за целите на ДДС с префикс„XI”), не посочва тези доставки във VIES-декларация;

• По отношение на идентифицираните данъчно задължени лица в Обединеното кралство:

От 01.01.2021 г. правилата на Европейския съюз в областта на данъка върху добавената стойност вече няма да се прилагат по отношение на и в Обединеното Кралство. 

В тази връзка регистрираните по ЗДДС лица при отразяване на доставки/операции в отчетните регистри по ДДС (дневник за покупките и дневник за продажбите), справка-декларацията за данък върху добавената стойност и VIES-декларацията, по които страна (доставчик/получател) са лица, идентифицирани за целите на ДДС в Обединено кралство, следва да имат предвид следното:

VIES-декларацията следва да не съдържа данни за идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия и/или на лицето, за което стоките са предназначени/лицето, за което стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС, със знак на държавата членка по ISO 3166 – „GB“ за данъчни периоди след 31 декември 2020 г. Такива данни могат да се съдържат само в случаите, в които в поле „Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем“/„Данъчен период, през който е извършена операцията по режим складиране на стоки до поискване“, е попълнен период преди 01 януари 2021 г.

По-конкретно:

- издадените кредитни и/или дебитни известия във връзка с декларирани вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., да не се включват във VIES-декларацията; 

- корекциите на грешки (неотразени или неправилно отразени в отчетните регистри документи) във VIES-декларацията във връзка с декларирани вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, доставки като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., да се извършват по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от същия закон, като се подава и VIES-декларация;

- регистрирано лице, което e прехвърлило стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Обединено кралство Великобритания под режим на складиране на стоки до поискване до 31.12.2020 г. включително, отразява в справка-декларацията, съответно във VIES-декларацията:

 извършена операция преди 31.12.2020 г. включително, която не е отразена в периода на извършването ѝ, само когато е декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС и/или

 корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС (при операции, отразени с код "41" в регистъра по чл. 123, ал. 5 от същия закон).

В тази връзка за данъчни периоди след 01.01.2021 г. Национална агенция за приходите:

- актуализира информационната си система за прием на данни за справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация, съгласно измененията в ЗДДС;

- предостави обновена версия на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС (дневник за покупките и дневник за продажбите), справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация.


Източник: НАП