Вие сте тук

НАП разяснява въпроси относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък

НАП разяснява въпроси относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък

В интернет страницата си НАП публикува по повод постъпили запитвания разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък. 

От приходната агенция разглеждат казус, при който има деклариран надвнесен данък, получен като разлика между размера на годишния корпоративен данък и направените през годината авансови вноски, без във формуляра на ГДД по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да е отбелязано желанието сумата да бъде възстановена по реда на ДОПК с поставена отметка на ред 20 от декларацията.

Съгласно поясненията на НАП: 

В този случай, подобно на предходни години, надвнесеният данък ще може да погаси данъчни задължения след изтичане на крайния срок за деклариране, който тази година е 30.06.2020 г., т.е. данъчни задължения ще могат да бъдат погасявани с надвнесеният данък след тази дата, при спазване на следните правила:

Надвнесената сума може да послужи за покриване на задължения с настъпил падеж след датата, на която са внесени съответните авансови вноски, които според подадената годишна декларация, се явяват надвнесени. Погасяването на задълженията ще се извърши на 01.07.2020 г., като при същото ще се вземат предвид датите на действителното внасяне на надвнесените суми, като ще се погасяват само главниците на задълженията, а начислените лихви ще се сторнират.

От Агенцията по приходите напомнят във връзка с кризисната обстановка заради разпространението на Covid-19, че може да се заяви прихващане или възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК, като се подаде искане или коригираща данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с поставена отметка на ред 20 от декларацията, въпреки че в първоначално подадената ГДД не е отбелязано желанието за възстановяване или прихващане на надвнесения данък.

Разяснението по тази хипотеза гласи: 

...вземането от НАП за надвнесения данък ще стане изискуемо от деня, в който изтича 30-дневният срок от датата на подаване на искането. След извършване на проверка или ревизия при наличие на непогасени задължения, с издадения от орган по приходите акт ще бъде извършено прихващане на задълженията  от надвнесеният данък, при спазване изискванията и реда на чл. 169 от ДОПК.  В допълнение следва да се има предвид, че ако в резултат на прихващането е погасено публично задължение с изтекъл срок на плащане, лихва върху прихванатата сума се дължи от датата на изтичане на срока за плащане на задължението до датата на издаване на акта, с който е извършено прихващането, ако същият е издаден преди изтичане на 30-дневния срок по чл.129, ал. 5 от ДОПК или до определения в чл. 129, ал.5 от ДОПК 30-дневен срок, в случай че датата на издаване на акта е след този срок.

При установяване на незаконосъобразно прихванати и/или възстановени суми, същите се дължат на бюджета като задължение за данък ведно с дължимата лихва, уточняват още от НАП.