Вие сте тук

Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2017 г. е публикуван в сайта на НАП

Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2017 г. е публикуван в сайта на НАП

Актуализираният вариант на наръчника по корпоративно подоходно облагане с отразени промените в ЗКПО за 2017 г. е публикуван в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката Становища, указания, наръчници.

Обновени са 9 от фишовете в документа, като са отразени и измененията в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане. Добавен е и нов раздел, свързан с данъка върху разходите при ползване на служебни активи за лични нужди.

Списъкът с променените фишове е цитиран по-долу:


ГЛАВА I ОБЩИ ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПИ

Фиш I.1. Обекти на облагане

Фиш I.3. Видове корпоративни данъци

Фиш I.5. Документална обоснованост

ГЛАВА II КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Раздел II.II ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.II.2 Непризнати разходи за данъчни цели

Раздел II.VII СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ И ПРОМЯНА НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Фиш II.VII.1 Коригиране на счетоводни грешки

Раздел II.VIII ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Фиш II.VIII.1 Деклариране и внасяне на корпоративен данък

ГЛАВА VI ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА  

Фиш VI.1 Обекти на облагане с данък при източника

ГЛАВА VII ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Раздел VII.III ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  (премахва се във връзка с отмяната на данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност, ДВ бр. 75/2016 г.)

Фиш VII.III.1 Обекти на облагане и данъчно задължени лица за данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства (отпаднал във връзка с отмяната на този вид данък върху разходите, ДВ бр. 75/2016 г.)

Фиш VII.III.2 Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства (отпаднал във връзка с отмяната на този вид данък върху разходите, ДВ бр. 75/2016 г.)

Създава се нов Раздел

Раздел VII.IV  ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ АКТИВИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Фиш VII.IV.1 Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди. Обекти на облагане и данъчно задължени лица 

Фиш VII.IV.2 Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди


Наръчникът по ЗКПО за 2017 г. може да бъде изтеглен и от линка по-долу:


Източник: НАП