Вие сте тук

Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник

Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник
3

От НОИ информират, че осигурителите, на които се е наложило да прекратят дейността си без правоприемник, вече могат да подават заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и трудовоправните документи в Националния осигурителен институт и по електронен път. 

Новата е-услуга се нарича „Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник и които са имали наети лица по трудово правоотношение“ и може да се използва през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Може да се стигне до нея е през интернет страницата на НОИ, като в раздел „За потребителя“/„Процедури“/“Процедури, свързани с дейността на осигурителния архив“/„Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител“ са публикувани освен линк към портала и кратки указания за заявяване на услугата по електронен път. 

Съгласно инструкциите осигурителят подава лично заявление-декларация по образец, на основание чл.5, ал.10 от КСО и чл.5 от Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Когато работодателят е посочил ЕИК в заявлението, не се изисква доказване на обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и предоставяне на актове, обявени в същия, уточняват от НОИ.

Източник: НОИ