Вие сте тук

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за корпоративни данъци

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за корпоративни данъци

В сайта на НАП са публикувани новите образци на годишните данъчни декларации за 2016 г. за корпоративните данъци.

В прикачените по-долу файлове ще намерите новата годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г. с приложения, както и образеца за лицата, неизвършвали дейност през 2015 г. (обр. 1010а ). 

По-долу са цитирани указанията за попълването на декларацията.


УКАЗАНИЯ 

за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Кой подава декларацията

 • Декларацията се подава от: 
 1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
 2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
 3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.
 • Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица. 
 • Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчната декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство, тези лица следва да подадат образец 1010а.
 • Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част  пета от закона. Това са  бюджетните предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
 • Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон, когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и дължат такъв данък за съответната година. 
 • На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с  тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите. 
 • В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато  данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира данъка върху разходите само в настоящата декларация. 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

 • Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Място и начин на подаване

 • Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. 
 • Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет с електронен подпис/.
 • Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си и/или представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
 • Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.  

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 

 • На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).
 • Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:
 1. не са извършвали дейност през годината;
 2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия  по чл.62 от Търговския закон

При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл. 117 от ЗКПО. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва чл. 117, ал. 1.

Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

Съгласно чл. 159 от ЗКПО към датата на вписването в търговския регистър на прекратяването се дължи корпоративен данък. Същият се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването, като при определянето му се приспадат внесените авансови вноски от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. 

На основание чл. 160, ал. 1 от ЗКПО дължимият корпоративен данък по чл. 159 се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяването. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва чл. 160, ал. 1.

На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в  посочената разпоредба и в чл. 164 от същия закон. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва чл. 162 или чл. 164.

Печалби и доходи от източници в чужбина

 • Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на  данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина. 
 • Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници.
 • Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху тези печалби и доходи.
 • При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 • Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.

Попълване на декларацията

 • Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

Правила за попълване на отделни части на декларацията

ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:

 • На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби.  Кодът и наименованието са според  Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg  и НСИ -  www.nsi.bg  могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 • При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.

ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:

 • На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност, който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел.
 • На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които  се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други приходи/разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.

ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:

 • Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно счетоводното законодателство. 
 • Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно счетоводното законодателство. 
 • Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички вземания (по  смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 • Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички задължения (по  смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.

Източник: НАП