Вие сте тук

Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010

Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010

От НАП информират, че за улеснение на Интрастат операторите е разработена обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010.

Таблицата е публикувана по-долу.


Обяснителна таблица за взаимообвързаност между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010

ФСт = Фактурна стойност

СтСт = Статистическа стойност

№ по ред

Условие на доставка

Приложимо за вид транспорт

Фактурната стойност  (ФСт) включва:

ПРИСТИГАНИЯ

(ФСТ <--> СтСт)

ИЗПРАЩАНИЯ

(ФСТ <--> СтСт)

1

EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката при производителя

ФСт < СтСт

ФСт < СтСт

ФСт = СтСт*

2

FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до превозвача

ФСт <= СтСт

ФСт <= СтСт

ФСт = СтСт*

3

FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) = франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)

 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до поставяне на стоките на кея

ФСт < СтСт

ФСт < СтСт

ФСт = СтСт*

4

FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до поставяне на стоките на кея;
 • Натоварване на стоката на борда на кораба

ФСт < СтСт

ФСт = СтСт

5

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни разходи до място на доставка

ФСт <=> СтСт

ФСт <=> СтСт

6

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до място на доставка

ФСт >= СтСт

ФСт > СтСт

7

CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни разходи до пристанище на разтоварване

ФСт < СтСт

ФСт <=> СтСт

8

CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до пристанище на разтоварване

ФСт = СтСт

ФСт > СтСт

9

DAP / Delivered at Place (named place of destination) = доставено на място (уговорено местоназначение)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до място на доставка

ФСт >= СтСт

ФСт > СтСт

10

DAT / Delivered at Terminal (named place of destination) = доставено в терминал (уговорено местоназначение)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до предаване в терминал;
 • разходи по разтоварване

ФСт > СтСт

ФСт > СтСт

11

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

 • Наземен
 • Въздушен
 • Воден
 • Стойност на стоката;
 • Транспортни и застрахователни разходи до място на доставка;
 • Платени вносни мита и такси

ФСт >= СтСт

ФСт > СтСт

* Зависимостта е валидна в случаи на трансгранични доставки между съседни държави-членки – България – Румъния, България - Гърция


Източник: НАП