Вие сте тук

Промени в Закона за местните данъци и такси - 2014 г.

Промени в Закона за местните данъци и такси - 2014 г.

Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани със Закона за местните данъци и такси:

Промени в данъчното облекчение за данъка върху превозните средства 

Промените в данъчното облекчение за данъка върху превозните средства са свързани с обвързване на облекчението с екологичните стандарти за емисионни норми на парникови газове и представлява първа стъпка в посока преминаване към имуществено данъчно облагане на превозните средства на база нивата на емисии вредни вещества. 

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данъкът за се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет. 

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто намаление. 

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от определения данък. 

Освобождаване от облагане с данъци и заплащане на такса за битови отпадъци на имотите, предназначени за богослужебна дейност на законно регистрираните вероизповедания в страната 

Имотите, предназначени за богослужебна дейност на законно регистрираните вероизповедания в страната са освободени от облагане с данък върху недвижимите имоти и данък при прехвърляне и от заплащане на такса за битови отпадъци. 

Нов механизъм за формиране на такса битови отпадъци от 2015 г. 

От 2015 г. се въвежда нов механизъм за формиране на таксата за битови отпадъци, който ще бъде задължителен за общините. Определянето на таксата ще се определя според количеството на битовите отпадъци, а не според данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. 

В срок до 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци. 

Освобождаване от такса битови отпадъци 

Не се събира такса смет за сметоизвозване и сметосъбиране за имоти, които не се използват през цялата година при условие, че собственикът или ползвателя на имота е подал декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. 

Пълният текст на Закона за местните данъци и такси можете да изтеглите от тук.


Източник: http://www.minfin.bg

Сваляне на прикачените файлове: