Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията

Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията

Агенция по вписванията публикува две указания във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Първото разяснява разпоредбите на закона в частта му, касаеща вписването в регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АВ на данни за физическите лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ. 

Другият документ съдържа указания относно прилагането на разпоредбите на чл. 63 от ЗМИП:


Източник: АВ