данъчно задължено лице

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък

Доходите от наем подлежат на облагане с авансов данък. Кой е задължен да внесе авансовия данък когато наемодателят, който получава дохода, е физическо лице?  Задължението за удържане на...

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Доходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за...

Данъчните декларации на физическите лица - кой, кога и как декларира данъци според ЗДДФЛ

В края на март изтече срокът за деклариране на корпоративните данъци от фирмите. Ако обаче сте данъчно задължено лице по ЗДДФЛ, то имате време до 30 април да подадете годишната си данъчна...

Задължение за регистрация по ЗДДС - няколко специфични случая

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор и е регламентирана съответно в чл. 96, ал.1 от ЗДДС ( "Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-...

Получени услуги от офшорна фирма от гледна точка на ЗДДС

Българско юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС, получава ежемесечно мениджърски услуги от чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим....